פ.ד. פסגות

 

ביטוח לאומי ומס בריאות

דמי ביטוח בריאות – "מס בריאות"

על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, החל ב-1 בינואר 1995, כל תושבי ישראל מבוטחים בביטוח בריאות. לפיכך כל תושב חייב להיות רשום באחת מקופות החולים. המבוטח רשאי לבחור את קופת החולים שאליה הוא רוצה להשתייך, והקופה חייבת לספק לו סל בריאות אחיד הקבוע בחוק.

על-פי החוק, כל תושב ישראל חייב לשלם דמי ביטוח בריאות מכל הכנסותיו בשיעור הקבוע בחוק.
מי שאינו עובד ואין לו הכנסות ישלם דמי ביטוח בריאות מינימליים ( 97 ש"ח לחודש החל ב- 01.01.2011)

העיקרון המנחה הוא הבטחת שירות רפואי בסיסי לכל נזקק. על מנת להשיג תוצאה זו נדרש מי שמרוויח יותר לשלם יותר, כך שיובטח טיפול רפואי גם למי שהכנסתו נמוכה (ולפיכך גם משלם סכומים נמוכים כמס בריאות).

דמי ביטוח הבריאות מחושבים על-פי גובה ההכנסות שיש למבוטח מעבודה ושלא מעבודה, וכן על פי המעמד שנקבע לו: עובד שכיר, עובד עצמאי, מי שאינו עובד כלל.

עובד שכיר- המס משולם מתוך השכר ומופרש מראש על ידי המעסיק (בתוספת לחלקו של המעסיק בתשלום מס הבריאות ודמי ביטוח לאומי לעובדיו) בדומה למס ההכנסה.
עובד עצמאי- התשלומים משולמים על פי הרווח (ההפרש בין הכנסותיהם הרשומות להוצאותיהם המוצהרות) מדי חודש. כמו כן, נערך תיאום שנתי מול הביטוח הלאומי בדומה לנעשה מול מע"מ ומס הכנסה.

שיעורי התשלום – ראה הקישור המצורף לאתר הביטוח הלאומי
http://www.btl.gov.il/Insurance/Rates/Pages/default.aspx