פ.ד. פסגות

 

עובד שכיר

הטבות המס מבדילות בין מי שמוגדר "עמית מוטב" ומי שאינו כזה.

"עמית מוטב" הוא כל מי שהופקד עבורו בקופת גמל לקצבה סכום השווה -16% מהשכר הממוצע במשק במונחים שנתיים. (15,949 ₪ לשנה ב-2011. למי שמופקדים עבורו תשלומים חודשיים סדרתיים המשמעות היא 1,329 ₪ לחודש ). לעניין זה יש לכלול גם את הסכומים שמשלם המעביד למרכיב הפיצויים.

אם נתרגם, לדוגמא, סכום זה להפרשות משכר, על פי שיעור הפרשות מקובל (18.33% מהשכר בדוגמא זו) נמצא כי כל מי ששכרו לצורך הפרשה פנסיונית הוא ה 7,250₪ ומעלה הוא "עמית שכיר" שאינו "עמית מוטב".

פרמיה לזיכוי (כאמור, שיעור הזיכוי הוא 35%).

בגין השכר המבוטח בתוכנית פנסיונית מעביד/עובד - 7% ממשכורת מבוטחת, עד לתקרה (8,200₪ לחודש ב-2011).

בגין רכיבי שכר שאינם מכוסים בתוכנית הפנסיונית : 5% מהשכר ברוטו עד לתקרה (8,200₪ לחודש ב-2011), בניכוי הסכומים שהופקדו בגין השכר המבוטח.

פרמיה לניכוי

ניכוי בשיעור 5% מרכיבי השכר שאינם מבוטחים בתוכנית הפנסיונית, בגובה ההפרש בין השכר ברוטו לשכר המבוטח, עד לתקרה (8,200 ₪ לחודש ב-2011).

שכיר שהינו "עמית מוטב"

פרמיה לזיכוי (כאמור, שיעור הזיכוי הוא 35%).

בגין השכר המבוטח בתוכנית פנסיונית מעביד/עובד- 7% ממשכורת מבוטחת, עד לתקרה (8,200₪ לחודש ב-2011).

בגין רכיבי שכר שאינם מכוסים בתוכנית הפנסיונית : 5% מהשכר הלא מבוטח עד תקרת שכר ברוטו (16,400 ש"ח בשנת 2011) בניכוי הנמוך מבין המשכורת המבוטחת או התקרה לענין זה( 8,200₪ לחודש ב-2011).

פרמיה לניכוי מתקבלת מצירוף שני סכומים:

ניכוי בשיעור 11% מרכיבי השכר שאינם מבוטחים בתוכנית הפנסיונית עד לתקרה (8,200 ₪ לחודש ב-2011) בניכוי המשכורת המבוטחת.

ניכוי בשיעור 11% מרכיבי השכר שאינם מבוטחים בתוכנית הפנסיונית, בגובה ההפרש בין ההכנסה עד לתקרה לענין זה (32,800 ₪ לחודש ב-2011) לבין הגבוה מבין המשכורת המבוטחת או התקרה לענין זה (8,200 ₪ לחודש ב-2011) ובכל מקרה, לא יותר מהתקרה (8,200 ₪ לחודש בשנת 2011).

מרכיב המיסוי הוא נדבך מהותי בחישובי כדאיות של תוכניות פנסיוניות ומכאן כי יש לבצע, על פי גובה השכר, בחינה פרטנית כדי למצות באופן אופטימלי את הטבות המס.