פ.ד. פסגות

 

תקרות מס לשנת 2014

  סכום חודשי סכום שנתי
שווי נקודת זיכוי למס 218 2,616
הכנסה מזכה של שכיר (עמית שאינו מוטב) 8,700 104,400
שכר ממוצע במשק 9,089  
סכום ההפרשה מירבי לפיצויים לחברת מעטים בגין חבר בעל שליטה 1,030 12,360
תקרת פיצויים פטורים לכל שנת עבודה 12,360
תקרת פטור לפיצויים במקרה פטירה לכל שנת עבודה 24,720
ארבע פעמים השכר הממוצע במשק לצורך סעיף 3(ה3) 36,356 436,272
תקרת שכר להפקדה פטורה ממס לקרן השתלמות 15,712  
הכנסה קובעת לעצמאי להפקדה בקרן השתלמות 264,000
תקרת הפקדה "מוטבת" לקרן השתלמות לעצמאי 18,480
תקרת ההפקדה החודשית לקרן פנסיה מקיפה חדשה 3,726  
קצבה מזכה - (הקצבה המכסימלית ממנה 43.5% פטור ) 8,470  
קצבה חודשית מינימלית לצורך משיכה פטורה ממס בקופ"ג תגמולים/קצבה 4,300  

מדרגות המס לשנת 2014 בשל "יגיעה אישית" (שכר)

הכנסה חודשית (₪) שיעור המס הכנסה שנתית (₪) שיעור המס
עד 5,280 10% עד 63,360 10%
מ- 5,281 עד 9,010 14% מ- 63,361 עד 108,120 14%
מ- 9,011 עד 14,000 21% מ- 108,121 עד 168,000 21%
מ- 14,001 עד 20,000 31% מ- 168,001 עד 240,000 31%
מ- 20,001 עד 41,830 34% מ- 240,001 עד 501,960 34%
מכל שקל נוסף 48% מכל שקל נוסף 48%
מכל הכנסה נוספת מעל 67,630 מס יסף בשיעור 2% מכל הכנסה נוספת מעל 811,560 מס יסף בשיעור 2%