פ.ד. פסגות

 

חברים בעלי שליטה-הגדרה

סעיף 32(9) לפקודה

כללי

סעיף 32(9) לפקודה אוסר ו/או מגביל ניכוי הוצאות שהוציאה חברה שהיא בשליטתם של לא יותר מחמישה בני אדם עבור "בעל שליטה" שהוא "חבר" בה.

בחוזר זה יוצגו בהרחבה כל הבאים:

 1. עקרונות לקביעת יחיד כ"חבר בעל שליטה" ולקביעת חברה כ"חברה בשליטתם של עד חמישה בני אדם" לעניין תחולת הוראות סעיף 32(9) לפקודה.
 2. סיכום הוראות סעיף 32(9) לפקודה ביחס לסכומים המופקדים בקופות גמל על-ידי חברה שהיא בשליטתם של לא יותר מחמישה בני אדם עבור "בעל שליטה" שהוא "חבר" בה.

"חברה שהיא בשליטתם של לא יותר מחמישה בני אדם"

חברה שהיא בשליטתם של לא יותר מחמישה בני אדם הנה חברה שחמישה בני אדם או פחות מזה, ביחד, שולטים בה שליטה ישירה או עקיפה, מחמת העובדה שביחד הם:

 1. מחזיקים או זכאים לרכוש את רובו של הון המניות (למעלה מ- 50%).
 2. מחזיקים או זכאים לרכוש את רובו של כוח ההצבעה (למעלה מ- 50%).
 3. מחזיקים או זכאים לרכוש את רוב הזכויות לרווחים (למעלה מ- 50%).

בעמ"ה 63/67 מען אגודה שיתופית מיסודם של חיילים משוחררים בע"מ נ' פ"ש, נקבע כי הוראות סעיף 32(9) לפקודה חלות גם על "חברת מעטים" וגם על חברה שיש לציבור עניין ממשי בה כגון חברה שנסחרת בבורסה, ובלבד שהיא בשליטתם של לא יותר מחמישה בני אדם.

"בעל שליטה"

בעל שליטה הנו יחיד המחזיק במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם קרובו באחת מאלה:

 1. ב- 10% לפחות מהון המניות.
 2. ב- 10% לפחות מכוח ההצבעה.
 3. בזכות להחזיק או לרכוש 10% לפחות מהון המניות או מכוח ההצבעה.
 4. בזכות לקבל 10% לפחות מהרווחים.
 5. בזכות למנות מנהל.

"קרוב"

קרוב הנו בן-זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן-הזוג ובן-זוגו של כל אחד מאלה.

עמדת נציבות מס הכנסה המתבססת על ע"א 6357/99 האחים שלם - גם בן-זוג שאינו מחזיק בכל זכויות שהן ייחשב לבעל שליטה, וזאת אם "קרובו" מחזיק בזכויות כאמור.

"חבר"

חבר הנו יחיד בעל שליטה שיש לו בחברה, לבדו או יחד עם בן-זוגו, או שיש לבן-זוגו, במישרין או בעקיפין, כל אחת מאלה:

 1. לפחות 5% מהון המניות.
 2. לפחות 5% מכוח ההצבעה.
 3. לפחות 5% מהזכות להחזיק או לרכוש את הון המניות או את כוח ההצבעה.
 4. לפחות 5% מהזכות לרווחים.

לעניין זה, אין להביא בחשבון את זכויותיו של בן-הזוג שנרכשו לפני הנישואין או שנתקבלו בירושה.

דגשים

 1. כאשר בוחנים אם היחיד הנו חבר בעל שליטה, יש לבחון תחילה האם היחיד הנו בעל שליטה לפי ההגדרה האמורה לעיל. רק לאחר שנקבע כי היחיד הנו בעל שליטה, יש לבחון האם הוא גם חבר לפי ההגדרה האמורה לעיל.
 2. הוראות הסעיף חלות רק על בעל שליטה שהוא גם חבר. הוראות הסעיף לא חלות על בעל שליטה שהוא לא חבר.
 3. יש לשים לב כי בבחינת בעל שליטה יש לבדוק את זכויות היחיד יחד עם קרובו, בעוד שבבחינת חבר יש לבדוק את זכויות היחיד יחד עם בן-זוגו בלבד.

דוגמאות לקביעת "בעל שליטה"

 1. יוסי, אשתו ובנו מחזיקים יחדיו ב- 10% ממניות החברה, כאשר יוסי מחזיק ב- 6%, אשתו מחזיקה ב- 2% ובנו מחזיק ב- 2%.
  כל אחד מהם הוא בעל שליטה, מכיוון שכל אחד מהם מחזיק יחד עם קרוביו ב- 10% ממניות החברה.
 2. צחי, צביקה ואופיר הם אחים, ובנו של אופיר - אליעזר, מחזיקים יחד ב- 10% ממניות החברה.
  כל אחד מהם הוא בעל שליטה, מכיוון שצחי וצביקה הם קרובים של אופיר, ואליעזר אף הוא קרובו של אופיר. מכאן, שכל אחד מהם מחזיק יחד עם קרוביו ב- 10% ממניות החברה.
 3. ארז שכיר בחברה שלגלית אשתו יש 10% ממניותיה.
  ארז בעל שליטה מכיוון שבת-זוגו מחזיקה 10% ממניות החברה, וזאת על-אף העובדה שארז אינו מחזיק כלל במניות החברה.

דוגמאות לקביעת "חבר"

 1. צחי, צביקה ואופיר הם אחים המחזיקים ביחד ב- 10% ממניות החברה. צחי מחזיק ב- 2% ואשתו מחזיקה ב- 3%.
  צחי הוא בעל שליטה כי מחזיק יחד עם קרוביו (האחים) 10% ממניות החברה. צחי הוא גם חבר מכיוון שבעל שליטה שמחזיק יחד עם בן-זוגו ב- 5% ממניות החברה נחשב לחבר. אם מניות אשתו היו נרכשות על-ידה לפני נישואיה או היו מתקבלות לידיה בירושה בכל מועד שהוא - צחי לא היה חבר.
 2. לאבי יש את הזכות למנות מנהל בחברה. אשתו מחזיקה ב- 5% ממניות החברה.
  אבי הוא בעל שליטה מכיוון שיש לו את הזכות למנות מנהל. בנוסף, אבי הוא חבר שהרי הוא בעל שליטה שלבת-זוגו יש 5% ממניות החברה.
הפקדות בקרנות השתלמות

"משכורת קובעת"

המשכורת הקובעת של החבר הנה הכנסתו מעבודה הכוללת בין היתר גם את המרכיבים הבאים: שכר יסוד, תוספות יוקר, תוספות לעניין חישוב הפנסיה לרבות דמי הבראה ועוד.
אולם, משכורתו הקובעת של החבר אינה כוללת תשלומים שניתנו לחבר לשם כיסוי הוצאותיו, כגון: החזר הוצאות רכב, קצובת נסיעה, ביגוד ועוד, וכן אינה כוללת שכר עבודה בגין שעות נוספות, פרמיות, פריון עבודה, תשלומים בשל מאמץ מיוחד, אירוע מסוים ומתן שירות חד פעמי למעביד.