פ.ד. פסגות

 

קרנות השתלמות

ההפרשות לקרן השתלמות מותרות לניכוי על פי הסטטוס של העמית.

עצמאי - האחוזים המותרים לניכוי הינם מתוך "ההכנסה הקובעת" (אשר מתפרסמת בכל תחילת שנה).
שיעור ההפקדה בקרן מההכנסה הקובעת - 7% כאשר מתוך סכום זה 4.5% הינו סכום מותר בניכוי ו 2.5% הפרשה שאינה מותרת לניכוי.

שכיר - ההכנסה הקובעת (אשר מתפרסמת בכל תחילת שנה).
שיעור ההפקדה בקרן מההכנסה הקובעת 10%, הפרשת העובד היא 2.5%. הפרשת המעביד המותרת לניכוי המירבית 7.5% כאשר ניתן להפריש גם 5% או 2.5% מצד המעביד.

בעל שליטה - ההכנסה השנתית הקובעת (אשר מתפרסמת בכל תחילת שנה).
הפרשה חודשית מקסימלית לעובד 2.5% ( ניתן גם 1.5% ) הפרשה חודשית מקסימלית למעביד 4.5%.
במקרה והמעביד יפריש 7.5% כמו לשכיר לא יחשבו 3% הנוספים כהוצאה מותרת לניכוי והמעביד יחויב עליהם במס אולם לעובד 3% אלו לא יחשבו כהכנסה נוספת.

הטבות המס בגין הפרשות לקרנות השתלמות נגזרות מהשכר המבוטח בכפוף לתקרה המתעדכנת מעת לעת.
לגבי עמית שכיר : הפרשת המעביד המירבית המותרת לניכוי הינה 7.5% כאשר על העמית השכיר להפריש 2.5% מהשכר.
לגבי עמית עצמאי : אחוז ההפרשה לקופה הינו 7% כאשר מתוך הפרשה זו 4.5% מותרים בניכוי.
עמית בעל שליטה: הפרשה חודשית מירבית לעובד 2.5% מהשכר, הפרשה חודשית מירבית למעביד המותרת לניכוי 4.5%. הניכוי לחברה בגין תשלומיה עבור בעל השליטה מותנה בתשלום מקביל מצידו בסכום השווה לשליש מהסכום ששלמה בעדו החברה

לקבלת תיקרות המס לחץ.