פ.ד. פסגות

 

חוק הגנת השכר, התשי"ח - 1958

הגדרות בנושא שכר עבודה
שכר עבודה - לרבות תשלומים בגין חגים, פריון, לשעות נוספות ותשלומים אחרים המגיעים לעובד עקב עבודתו.
שכר מולן - שכר עבודה שלא שולם עד ליום הקבוע.
קופת גמל - קופת חולים, קופת תגמולים, קרן פנסיה או ביטוח שהעובד היה חבר בה או קופה שהמעביד והעובד חייבים לשלם לא מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה, או מכוח חוזה או הסכם אחר, או לתקופת ביטוח לביטוח העובד ושאיריו שהעובד בלבד חייב לשלם לה מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה.
היום הקובע - היום התשיעי שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה או הקצבה הכל לפי העניין.

דרך תשלום השכר
דרך התשלום תעשה במזומנים. אך מותר שישולם בהמחאה או בהעברה לבנק באם הסכים לכך העובד.
מותר בהסכמת העובד לשלם חלק מהשכר באוכל ובמשקאות המיועדים לצריכה במקום העבודה.
השכר ישולם לעובד במישרין, אך מותר שישולם לו, על פי הוראה בכתב, באמצעות בן זוגו, הורו ילדו, חבר בעבודה או הקיבוץ שהעובד חבר בו.

שכר של עובד שנפטר
השכר אינו כפוף לדיני הירושה וישולם למי שהורה העובד לפני מותו. ובאם לא הורה, לבן-זוגו ובאין לו בן זוג ליורשו.

עיקול העברה ושעבוד של שכר העבודה
שכר העבודה החודשי לא ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד עד סכום השווה לגמלא, בשיעור המוגדל לחוק הבטחת הכנסה שהייתה משתלמת בחודש שקדם, לפי הרכב משפחתו, אילו היה זכאי לה. החלק העודף יהיה ניתן לעיקול, שיעבוד או העברה.
ניתן לעקל לשעבד או להעביר שכר, לשם תשלום מזונות.
בשכר שאינו על בסיס יומי או חדשי, רשאי שר העבודה לקבוע בתקנות הוראות בדבר חלוקת השכר.

דין קצבה מקופ"ג
קצבה המשתלמת מקופת גמל או מאת מעביד תחשב כשכר עבודה.

מועד תשלום השכר
שכר עבודה על בסיס חודשי ישולם בתום החודש.
לעובד על בסיס שעה, יום או שבוע יש לשלם בתום מחצית החודש או הועסק.
לעובד קבלן, יש לשלם ביום גמר ביצוע העבודה.
לעובד שחדל להיות מועסק, יקבל שכרו על פי הסטטוס הקודם שבו עבד, אילו המשיך לעבוד.
כאשר לא נקבע מועד מוגדר רשאי שר העבודה, באישור וועדת הכספים לקבוע מועד לתשלום.

תשלום לעובד עקב גדלת שכר
הפרשי שכר ישולמו במועד הקרוב לתשלום שכר העבודה באם לא נקבע מועד יתכן פריסת החוב או דחיית המועד בהסכמת העובד. למעביד זכות לפנות לבית הדין לעבודה ולבקש לקבוע מועד או מועדים אחרים לתשלום ההפרש.
אם נקבע מועד לתשלום, עקב הסכם קיבוצי או בהסכם בין ארגון עובדים למעבידים בכתב, ואפילו אינו הסכם קיבוצי ישולם במועד ההסכם.
אך לא יאוחר משישה חודשים.

מקום תשלום שכר העבודה
יש לשלם את השכר במקום העבודה, אלא באם הוסכם אחרת בין העובד והמעביד.

קצבה ופיצוי הלנת קצבה - הגדרות
קצבת פרישה - תשלומים תקופתיים המשתלמים לעובד מאת המעביד או קופת גמל לאחר פרישה מוחלת מהעבודה שלא מחמת נכות או מחלה.
קצבת נכות - תשלומים תקופתיים מאת מעביד או קופת גמל לאחר פרישה מוחלטת או חלקית של העובד מעבודתו, מחמת מחלה או נכות.
קצבת שארים - תשלומים תקופתיים מאת מעביד או קופת גמל לשאיר של עובד או לשאיר של מי שהיה עובד ופרש מעבודתו.
קצבה מולנת - קצבה שלא שולמה על ליום הקובע.

קצבה שלא שולמה במועד
לקצבה מולנת יתווספו פיצויי הלנת קצבה והוא יחושב בדרך שמחשבים פיצוי הלנת שכר לפי סעיף 17, בשינויים המחויבים.

מועד תשלום הקצבה
קצבה חדשית תשולם עד תום החודש שבעדו היא משתלמת ואם משתלמת בעד תקופה אחרת, עד לתום אותה תקופה.
קיימות הוראות שונות לגבי מועד התשלום הראשון של הקצבה (ראה פרוט מלא בסעיף זה כפי שמופיע בחוק)

מועד הבקשה לקבלת קצבה
עובד המגיע לגיל שבו חייב לפרוש, או באם דרשו ממנו מעבידו לפרוש והוא זכאי לקבל קצבה מקופת גמל, חייב מעבידו להגיש בקשה ששה חודשים לפני מועד הפרישה. ואם לא עשה כן יהיה זכאי העובד לפיצוי הלנה.

פיצוי על הלנת שכר עבודה
שכר מולן יחשב החל מהיום העשירי מיום חבות תשלום עובד יהיה זכאי לפיצוי בגין הלנת שכר, לגבוה מבין השניים הבאים:
בעד השבוע הראשון, שלאחר מועד תשלום שכר העבודה 5% מהשכר המולן, ובעד כל שבוע, או חלק משבוע משבוע שלאחר מכן - 10% מהשכר המולן.
הפרשי הצמדה, לתקופה שמן המועד לתשלום השכר ועד לתשלום בפועל, בתוספת של 20% עד הסכם הכולל (השכר המולן והפרשי הצמדה), בעד כל חודש שבתקופה האמורה.
פיצוי ההלנה יחשבו כשכר עבודה לכל דבר.

התיישנות תביעה לפיצוי הלנה
הזכות לפיצוי הלנה, תתיישן אם לא הוגשה תביעה לבין הדין האזורי לעבודה, תוך שנה מיום שרואים את השר המורן, או תוך 30 יום משקבל העובד את השכר בגינו מוגשת התביעה, מוקדם מבין השניים. לבין הדין סמכות להאריך את התקופה של 30 יום ל- 60 יום.

סמכות בית הדין בפיצוי הלנה
לבין-הדין האזורי סמכות להפחית פיצוי הלנת שכר או לבטולו, ובלבד שהסכום שלא שנוי במחלוקת שולם לעובד במועדו.

תחולת חוק פסיקת ריבית כל כספי הלנה
משחלה התיישנות על תביעה לפיצוי הלנה או שבית הדין ביטל הפיצוי, יחול על תשלומי ההלנה חוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א - 1961 על אף האמור בסעיף 6 לחוק זה.

דין פיצוי הלנה בפשיטת רגל
המפרק לא יהיה חייב בפיצוי הלנה, באם ניתן צו הקובע כי החברה בפשיטת רגל. יחד אם זאת יהיה רשאי נותן הצו לקבוע, כי המפרק יהיה חייב בהצמדה על השכר. ההפרשים יחושבו כחלק משכר העבודה.

חוב לקופת גמל כשכר מולן
סכום שמעביד חייב לקופת גמל, יראה כשכר מולן באם לא שולם לקופה תוך 21 יום, מיום שעליו היה לנכות ולהעבירו לקופה, בין שהשכר הולן או לא.

פיצוי הלנה החלים על תשלומים לקופ"ג
לגבי סכום שהמעביד חייב היה לנכותו מהעובד, רואים אותו כשכר מולן, לכן הפיצוי במקרה זה יחושב כמו שחישוב של שכר מולן.
לגבי סכום שמעביד חייב במישרין - יתווספו הפרשי הצמדה בתוספת של 20% על הסכום הכולל (חוב + הצמדה) לכל חודש פיגור.

זכויות העובד במקרה של חוב לקופ"ג
סכום שמעביד חייב לקופת הגמל יראה לענין הזכויות כאילו שולם במועדו.
עברו ששה חודשים מעבר למועד שנקבע וטרם שולם החוב וקרה מקרה המזכה את העובד בתשלום או שירות מקופת הגמל, רשאית היא לתבוע מהמעביד סכום השווה לסכום ששילמה לעובד או לחליפו.

פיצוי על הלנת פיצויים
יום התשלום נקבע, בעת הפסקת יחסי עובד מעביד. או על פי הסכם קיבוצי או אחר או על פי צו הרחבה.
פיצויי פיטורים מולנים יראו אם לא שולמו תוך 15 יום מהמועד לתשלומם.
שולמו הפיצויים תוך 16 יום ועד ל- 30 יום לאחר המועד לתשלום יצורפו אליהם הפרשי הצמדה.
שולמו פיצויי פיטורים 30 יום שלאחר מועד התשלום, ישולמו הפרשי הצמדה בתוספת 20% על הסכום הכולל (פיצויים + הפרשי ההצמדה) בגין כל חודש שבו לא שולמו הפיצויים.
פיצויי ההלנה יהיו לכל דבר חלק מפיצויי הפיטורים.

מי שזכאי לפיצויים לפי סעיפים 1 (א) או 5 לחוק פיצויי פיטורים
על עובד לא יחולו כללי ההלנה, אלא מיום שהגיש בקשה בכתב למעביד, תוך ציון העילה. ממועד זה תחל הספירה לגבי תקופת ההלנה על כספי הפיצויים.

זכות בית דין לעבודה
זכותו של בית הדין לעבודה, להפחית או לבטל את פיצויי ההלנה או הפיצויים לא שולמו לפי דעתו בשל הסיבות המפורטות להלן.

פיצויי פיטורים מקופ"ג
מי שזכאי לקבל פיצויים מקופת גמל, לא יהיה זכאי לפיצויי הלנה, אם המעביד הודיע לקופה בכתב, תוך 15 יום, כי הוא מסכים לתשלום הפיצויים לעובד.

ערבות מעביד חדש לחוב קודמו
עבר מפעל ממעביד אחד לשני, או חולק או מוזג, אחראי המעביד החדש לתשלום שכר עבודה ולתשלומים לקופת הגמל המגיעים מן המעביד הקודם.
המעביד החדש רשאי לפרסם הודעה ולדרוש שתביעות לתשלומים בעבור העובדים יגיעו אליו, וזאת בתוך 3 חודשים מיום ההעברה. המעביד החדש לא יהיה אחראי לתשלום עבור תביעות מעבר לתאריך הזה.
ההוראות אינן מדברות על מפעל שחולק, או מוזג, או עבר לאחר, עקב פשיטת רגל או פרוק בשל אי יכולת לשלם.