פ.ד. פסגות

 

תיקון סעיף 9(19) – סכום המתקבל על-פי פוליסה לביטוח חיים

רו"ח צביקה משבנק (מוסמך במשפטים)

סעיף 9(19) לפקודת מס הכנסה כנוסחו ערב תיקונו במסגרת תיקון מס' 132 מיום 01.01.2003 (הרפורמה במס), העניק פטור ממס לסכום המתקבל על-פי פוליסה לביטוח חיים.

הוראות סעיף זה מתייחסות בין היתר לפוליסת ביטוח חיים מסוג פרט (להלן – "פוליסת פרט") – תוכנית חיסכון פרטית בחברת ביטוח, המשלבת בתוכה ביטוח חיים למקרה מוות ("ריסק"). פוליסת פרט כאמור אינה מאושרת כקופת גמל, ולפיכך אינה כפופה לתקנות קופות הגמל שהותקנו מכוח סעיף 47 לפקודה.

בחוזר מקצועי מס' 19/2002 שפורסם ביום 15.12.2002 הובהרה עמדת נציבות מס הכנסה, ולפיה, הפטור יחול רק לגבי סכומים שנתקבלו בגין מרכיב ה"ריסק" (סיכון) בלבד – מקרה מות המבוטח. בהתאם לכך, הפטור לפי סעיף זה לא יינתן לריבית ורווחים שנצברו על מרכיב החיסכון שבפוליסה. ריבית ורווחים אלה יהיו פטורים ממס, רק אם נצברו על כספים שהופקדו בקופת גמל המתנהלת במסגרת חברת ביטוח והכפופה לתקנות קופות הגמל, ובהתאם לכללים שנקבעו בסעיפים 9(7א), 9(17) ו- 9(18) לפקודת מס הכנסה. פוליסת פרט משלבת בתוכה שתי תוכניות עצמאיות – האחת ביטוח חיים, והשנייה תוכנית חיסכון. הפטור לפי סעיף 9(19) יינתן רק על סכום הפיצוי המשתלם בשל מרכיב ה"ריסק" בלבד, ולא על הרווחים שנצברו על מרכיב החיסכון שבפוליסה.

במסגרת הרפורמה במס, תוקן הסעיף באופן שבו הובהרה עמדת נציבות מס הכנסה כאמור, ולפיה, הפטור יחול רק על הסכום המתקבל עקב מותו חלילה של המבוטח, וזאת רק לגבי הסכום הנובע מהסיכון למקרה מוות בלבד. בהתאם לכך, הפטור לא יחול על ריבית ורווחים שנצברו על מרכיב החיסכון שבפוליסה.

בהוראת המעבר שנקבעה ביחס לתחולתו של סעיף 9(19) לפקודה, נקבע כי הוראות סעיף זה כנוסחו לפני תיקונו, יחולו על ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים שנצברו על תשלומים ששולמו למרכיב החיסכון שבפוליסה עד ליום 01.12.2002. מכאן, שהוראות הסעיף כנוסחו לאחר התיקון, יחולו על ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים שנצברו על תשלומים ששולמו למרכיב החיסכון שבפוליסה החל מיום 01.12.2002 ואילך.

כמו-כן, במסגרת הרפורמה במס, נוספה לפקודת מס הכנסה הגדרת תוכנית חיסכון, הכוללת בין היתר גם את מרכיב החיסכון שבפוליסה לביטוח חיים, או תוכנית חיסכון מאושרת שצורפה לפוליסה כאמור.

הוספת הגדרה זו של תוכנית חיסכון, יחד עם תיקונו של סעיף 9(19) כאמור לעיל, הביאה לידי כך, שריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים הנצברים על מרכיב החיסכון שבפוליסה לביטוח חיים, יחויבו במס בדומה לריבית הנצברת על כספים שהופקדו בתוכנית חיסכון בנקאית.

בסעיף 125ג(ב)(3) שנתווסף לפקודת מס הכנסה במסגרת הרפורמה במס, נקבע כי שיעור המס יהא 15%. לפי הוראות החוק כפי שהן כיום, אין אפשרות להטיל מס בשיעור של 10% בלבד, הגם שמרכיב החיסכון אינו צמוד למדד (הפוליסה משתתפת ברווחי תיק ההשקעות של חברת הביטוח). ואולם, ניתן לקבל כנגד הכנסה זו את הקלות המס הקבועות בסעיפים 125ד ו- 125ה לפקודת מס הכנסה, בדומה להקלות המס הניתנות כנגד הכנסה מריבית מפיקדון או תוכנית חיסכון בבנק. חשוב להדגיש, כי הפרשי ההצמדה שנצברו על מרכיב החיסכון יהיו פטורים ממס.

ואולם, בסעיף 129ה לפקודת מס הכנסה שנוסף אף הוא במסגרת הרפורמה במס, קיימת סמכות לשר האוצר לקבוע שיעור מס אחר שיוטל על ריבית ורווחים כאמור, ובלבד ששיעור המס לא יעלה על ההפרש שבין שיעור המס שהיה חל על הריבית והרווחים אילו התקבלו בידי יחיד שההכנסה בידיו אינה מהווה הכנסה מעסק או משלח יד, לבין 15%. הפרש המס ינוכה מהרווחים שנזקפים לחוסך בפוליסה. הוראה זו נדרשת לאור העובדה שהפוליסה משתתפת ברווחי תיק ההשקעות של חברת הביטוח.