פ.ד. פסגות

 

תקרות מס לשנת 2009

  הערך מ- 1.1.2009
ממוצע לחודש
ממוצע שנתי בש"ח
הכנסה מזכה של שכיר 7,800 93,600
הפקדה מירבית לשכיר לפי סעיף 45 (7%) 546 6,552
הכנסה מזכה של עצמאי 10,500 126,000
שכר ממוצע במשק 7,928  
הפקדה מינימלית לעמית מוטב 1,268 15,222
הפקדה מקסימאלית מהכנסה נוספת לעמית, לקצבה 1,760 21,120
תשלום מירבי של שכיר בגין שכר לא מבוטח (47ב2) 390 4,680
סכום ההפרשה המירבי לחברת מעטים בגין חבר בעל שליטה 915 10,980
תקרת פיצויים פטורים לכל שנת עבודה 10,980
תקרת פטור לפיצויים במקרה פטירה 21,960
תקרת שכר להפרשה של מעביד לתגמולים אשר מעבר לה יזקפו ההפקדות כהכנסה בידי העובד 31,712
תקרת שכר להפקדה לקרן השתלמות ( 7.5% למעט עובדי הוראה ) 15,712
הכנסה קובעת לעצמאי להפקדה בקרן השתלמות 234,000
הפקדה מוכרת במס לעצמאי, לקרן השתלמות ( 7% ) 16,380
הפקדה מוכרת במס לשכיר בעל שליטה, לקרן השתלמות ( 6% ) 14,040
תקרת שכר להפקדות לקרן פנסיה חדשה 15,856  
תקרת ההפקדה החודשית לקרן פנסיה חדשה 3,250  
קצבה מזכה - (הקצבה המכסימלית ממנה 35% פטור ) 7,520  
הערות
למי שהכנסתו מעורבת ( גם שכיר וגם עצמאי ) , מביאים בחשבון קודם את הכנסתו כשכיר עד תקרה של 93,600 ₪.