פ.ד. פסגות

 

עצמאיים

תוכניות לעצמאים מתחלקות באופן עקרוני לשני סוגים מרכזיים:

1. תוכניות פנסיוניות (פוליסות קצבה, קרנות פנסיה וקופות גמל) של עוסק עצמאי.

2. תוכניות פנסיוניות (פוליסות קצבה, קרנות פנסיה וקופות גמל) של עובד שכיר בגין רכיבי שכר שאינם מכוסים בתוכנית הפנסיונית באמצעות המעביד או בגין הכנסות נוספות שיש לו כעוסק עצמאי.

תוכניות אלה מעניקות, בכפוף לכללים, לשיעורים ולתקרות הקבועים בחוק ובתקנות, שני סוגים של הטבות מס:
זיכוי - החזר מס.
ניכוי - הקטנת ההכנסה החייבת במס.

ההטבות נגזרות מההכנסה, לפי התשלום בפועל אך לא יותר מתקרת ההכנסה המזכה (ראה תקרות מס).

עוסק עצמאי

ההפרשה החודשית המירבית לזיכוי הינה 5% מההכנסה ,כפוף לתקרה (עד 16,400 ₪ לחודש בשנת 2011).

החזר המס הוא בשיעור 35% מהפרשה זו.

ההפרשה החודשית המירבית המוכרת לניכוי היא 11% מההכנסה כפוף לתקרה (עד 16,400 ₪ לחודש בשנת 2011) .מכיוון ומדובר בניכוי, שווי הטבת המס הוא שיעור המס השולי שהיה משולם בגינה כהכנסה.

בנוסף קיימת אפשרות להכרה במס בגין הפרשה של עד 2.5% מההכנסה לרכישת כיסוי לאובדן כושר עבודה.