פ.ד. פסגות

 

תיקון תקנה 19 לתקנות קופות הגמל - שיעורי הפקדה מוגדלים בקופות גמל

ביום 8 בנובמבר 2004 תוקנה תקנה 19 לתקנות קופות הגמל שעיקרה קביעת שיעורי ההפקדה המרביים בקופות הגמל השונות וכן את יחסי הגומלין בין הפקדות העובד ומעבידו.
תחילת התיקון נקבעה לחודש ינואר 2005 למעט לגבי אוכלוסיית עמיתי קרנות הפנסיה הותיקות הגירעוניות שבהסדר שלגביה נקבעה תחילת התיקון לחודש ינואר 2004.

במאמר זה אפרט את עיקרי השינויים שנעשו בתקנה 19 האמורה בכל הקשור לשיעורי ההפקדה המרביים בקופות גמל לתגמולים ולקצבה ואת השלכותיהם על החיסכון הפנסיוני בישראל.

ערב התיקון, עובד ומעבידו היו רשאים להפקיד בקופות אלה את השיעורים הבאים:

  מעביד ע"ח פיצויים מעביד ע"ח תגמולים עובד ע"ח תגמולים הערות
קופת גמל לתגמולים ולפיצויים/פוליסת ביטוח לתגמולים ולפיצויים עד 8.333% עד 5% עד 5% למרכיב התגמולים נדרשה הפקדה מקבילה וזהה
קרן פנסיה חדשה/ותיקה עד 8.333%
הערה: בד"כ מופקדים רק 6%
עד 6% עד 5.5% למרכיב התגמולים - עד 5% נדרשה הפקדה מקבילה וזהה ובשל חלק המעביד מעל 5% ועד 6% העובד הפקיד מחצית.
על-מנת להפקיד לפיצויים, היה צורך להפקיד תחילה 6% ע"ח תגמולי המעביד
פוליסת ביטוח לקצבה עד 8.333% עד 5% עד 5% למרכיב התגמולים נדרשה הפקדה מקבילה וזהה.
על-מנת להפקיד לפיצויים, היה צורך להפקיד תחילה 5% ע"ח תגמולי המעביד


לאחר התיקון, עובד ומעבידו יהיו רשאים להפקיד בקופות אלה את השיעורים הבאים:

  מעביד ע"ח פיצויים מעביד ע"ח תגמולים עובד ע"ח תגמולים הערות
קופת גמל לתגמולים ולפיצויים/פוליסת ביטוח לתגמולים ולפיצויים עד 8.333% עד 7.5% עד 7% למרכיב התגמולים:
עד 5% - נדרשת הפקדה מקבילה וזהה.
מעל 5% - אין חובת הפקדה מקבילה וזהה
קרן פנסיה חדשה/ותיקה עד 8.333%
הערה: בד"כ מופרשים רק 6%
עד 7.5% עד 7% למרכיב התגמולים:
עד 5% - נדרשת הפקדה מקבילה וזהה.
מעל 5% - אין חובת הפקדה מקבילה וזהה.
על-מנת להפקיד לפיצויים, יש להפקיד תחילה 5% ע"ח תגמולי המעביד "
קרן פנסיה ותיקה גירעונית שבהסדר עד 8.333%
הערה: בד"כ מופרשים רק 6%
בהתאם לקבוע בסעיף 78יא לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח בהתאם לקבוע בסעיף 78יא לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח על-מנת להפקיד לפיצויים, יש להפקיד תחילה ע"ח תגמולי המעביד את השיעור הקבוע בסעיף 78יא לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח "
פוליסת ביטוח לקצבה עד 8.333% עד 7.5% עד 7% למרכיב התגמולים:
עד 5% - נדרשת הפקדה מקבילה וזהה.
מעל 5% - אין חובת הפקדה מקבילה וזהה.
על-מנת להפקיד לפיצויים, יש להפקיד תחילה 5% ע"ח תגמולי המעביד"


הערות:

  1. כל תשלומי העובד ומעבידו יופקדו באותו חשבון ולאותה המטרה, למעט באותם המקרים בהם נקבע כי לא חלה חובה כאמור {כגון: בעלי שליטה, פוליסות ביטוח שהוצאו לפני יום 9 במרס 2003}.
  2. בפוליסת ביטוח מבטיחת תשואה - השיעורים שמעל 5% (חלק העובד וחלק המעביד גם יחד) יופקדו בחשבון אחר שאינו מבטיח תשואה בפוליסת ביטוח לאותה המטרה אצל אותו המבטח.
  3. בקופת גמל מבטיחת תשואה - השיעורים שמעל 5% (חלק העובד וחלק המעביד גם יחד) יופקדו בחשבון אחר שאינו מבטיח תשואה באותה קופת גמל ולאותה המטרה.
  4. בפוליסת ביטוח שלפי תנאיה לא ניתן להגדיל את שיעורי ההפקדה - השיעורים שמעל 5% (חלק העובד וחלק המעביד גם יחד) יופקדו בחשבון אחר שאינו כולל מגבלה כאמור לאותה המטרה אצל אותו מבטח.
  5. בפוליסת ביטוח שלפי תנאיה הובטחו למבוטח מקדמי גמלא קבועים - השיעורים שמעל 5% (חלק העובד וחלק המעביד גם יחד) יופקדו בחשבון אחר לאותה המטרה אצל אותו מבטח.
  6. בהתאם להוראות סעיף 32(14)(ב) שנתווסף לפקודה במסגרת תיקון 138 לתחילה מחודש ינואר 2005 ושעיקרו קביעת הסכום המותר בניכוי לצורכי מס בשל רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, במקרה בו המעביד יפקיד למרכיב התגמולים שיעור העולה על 5%, ההפרש בין השיעור שהופקד על-ידי המעביד לבין 5% יופחת מהשיעור המותר בניכוי בשל רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, הן לעובד והן למעביד, בהתאמה (השיעור המותר בניכוי בשל רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה מוגבל ל- 2.5%).

חשוב להדגיש כי תיקון זה הנו חלק בלתי נפרד מתיקון 138 לפקודה שתחילתו מחודש ינואר 2005, הכולל בין היתר את התיקונים הבאים:

  • תיקון סעיף 3(א) לפקודה, תיקון סעיף 1 לפקודה והוספת סעיף 32(14) לפקודה בכל הקשור לביטוח מפני אובדן כושר עבודה - קביעת ההכנסה, סיווגה וניכוי ההוצאה לצורכי מס.
  • איחוד סעיפים 3(ה1) ו- 3(ה3) לפקודה - קביעת תקרת משכורת אחת כוללת לעניין הפקדת כלל המעבידים בקופות גמל לתגמולים ולקצבה שבשלה העובד אינו חייב במס במועד ההפקדה.
  • סעיף 47 לפקודה - הגדרת "הכנסה מזכה" (הורדת תקרת ההכנסה המזכה ממשכורת מ- 9,900 ₪ ל- 7,000 ₪ לחודש וקביעת "ההכנסה המזכה" למי שיש לו גם הכנסה ממשכורת וגם הכנסה אחרת).
  • סעיף 45א לפקודה - הסכום הכולל שבעדו מוענק זיכוי ממס בשל הפקדות בקופות גמל לתגמולים ולקצבה ולביטוח חיים לאור תיקון תקנה 19 לתקנות קופות הגמל.