פ.ד. פסגות

 

העברת כספים בין קופות גמל


לפני ימים אחדים פרסם האוצר תיקון לטיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(העברת כספים בין קופות), התשס"ו - 2006 .
חוזר זה מפרט את עיקרי התיקונים שהוכנסו בטיוטה.

העברת כספים לקופת גמל לקצבה

 1. מוצע כי ניתן יהיה להעביר כספים לקופת גמל לקצבה מכל אחת מהקופות הבאות:
  1. קופת גמל לקצבה.
  2. קופת גמל לתגמולים - ובלבד שלא ניתן יהיה להוון (למשוך בסכום הוני חד-פעמי) את הכספים שהועברו, אלא בחלוף 5 שנים לפחות ממועד ההעברה או בהגיע העמית ל"גיל הזכאות" - לפי המוקדם. המשמעות הנה שעל-אף העובדה שההעברה בוצעה לקופת גמל לקצבה, ניתן יהיה למשוך את הכספים שהועברו בסכום הוני חד-פעמי. עולה השאלה, מהם כללי המיסוי שיחולו בגין פעולת ההיוון - האם יראו אותם לצורך העניין כסכומים הוניים פטורים ממס שנמשכו מקופת גמל לתגמולים או כ"משיכה שלא כדין" שחייבת במס מינימאלי בשיעור 35%?!
  3. קופת גמל אישית לפיצויים, בהתקיים 2 תנאים מצטברים:
   1. המעביד הפקיד לפחות 5% למרכיב התגמולים שבקופת הגמל לתגמולים שממנה הועברו כספי הפיצויים. לא ברור מה קורה אם יש רק מרכיב פיצויים בקופה המעבירה ללא מרכיב תגמולי מעביד - האם אז נאסרת ההעברה?!
   2. כספי התגמולים מועברים יחד עם כספי הפיצויים.
  4. קרן השתלמות - אם העמית זכאי למשוך את הכספים בפטור ממס (דהיינו, אם קיים וותק 6 שנים, ולגבי עמית שהגיע לגיל פרישה - אם קיים וותק 3 שנים). לא ברורה ההוראה, שהרי כל אדם רשאי לקחת את כספו הנזיל מקרן ההשתלמות ולהפקידו בקופת גמל לקצבה. לוותק המצטבר אין משמעות שהרי ידוע כי קופת גמל לקצבה רשאית לשלם קצבה מגיל 60 ללא תנאי נוסף.
  5. קרן השתלמות מיוחדת למורים - רק אם העמית רשאי למשוך את הכספים בסכום חד-פעמי לפי תקנון הקרן ואם הכספים פטורים ממס (דהיינו, אם קיים וותק 6 שנים, ולגבי עמית שהגיע לגיל פרישה - אם קיים וותק 3 שנים).
 2. ניתן דגש שלעניין דיני המס יישמר מלוא הוותק של הקופה המעבירה.
 3. הובהר כי העברת הכספים תהה לפי מרכיבי חשבון קופת הגמל בקופה המעבירה (פיצויים => פיצויים, תגמולי מעביד => תגמולי מעביד, תגמולי עובד => תגמולי עובד). אולם, אם ההעברה הנה לפי תקנות 34א או 34ב לתקנות קופות הגמל - ההעברה תיעשה למרכיב התגמולים של הקופה המקבלת ולא למרכיב הפיצויים {תקנות אלה עוסקות במצב של פרישה מעבודה (לרבות מחמת פטירה חלילה) והעברת כספי הפיצויים שנותרו בחשבון, לאחר המס ששולם בגינם, לחשבון קופת גמל חדש תוך שמירת מלוא הוותק}.
 4. עוד הובהר שבמקרה ובקופה אישית לפיצויים היה קיים הסדר של "רצף פיצויים" לפי סעיף 9(7א)(א)(4)(א) לפקודה, והכספים עברו לקופת גמל לקצבה, ימשיכו לחול על כל הכספים המועברים הוראות "רצף הפיצויים" כאילו התנהלו הכספים בקופה אישית לפיצויים.

העברות אחרות שאינן לקופת גמל לקצבה

מוצע כי ניתן יהיה להעביר כספים בין קופות גמל בכל אחד מהמקרים הבאים:

 1. קופת גמל לתגמולים => קופת גמל לתגמולים באותו מעמד (קיים גם היום).
 2. קופת גמל אישית לפיצויים => קופת גמל אישית לפיצויים באותו מעמד (קיים גם היום).
 3. קופת גמל מרכזית לפיצויים => קופת גמל מרכזית לפיצויים באותו מעמד (קיים גם היום).
 4. קרן השתלמות => קרן השתלמות באותו מעמד (קיים גם היום).
 5. קרן השתלמות מיוחדת למורים => קרן השתלמות מיוחדת למורים באותו מעמד (קיים גם היום).
 6. קרן השתלמות מיוחדת למורים => קרן השתלמות אחרת באותו מעמד, ובלבד שהעמית רשאי למשוך את הכספים בסכום חד-פעמי לפי תקנון הקרן (קיים גם היום).
 7. קרן השתלמות => קופת גמל לתגמולים , ובלבד שיש וותק של לפחות 6 שנים בקרן (קיים גם היום).
 8. קרן השתלמות מיוחדת למורים => קופת גמל לתגמולים , ובלבד שיש וותק של לפחות 6 שנים בקרן ושהעמית רשאי למשוך את הכספים בסכום חד-פעמי לפי תקנון הקרן (קיים גם היום).
 9. קופת גמל לדמי מחלה => קופת גמל לדמי מחלה באותו מעמד (קיים גם היום).
 10. קופת גמל מרכזית לדמי מחלה => קופת גמל מרכזית לפיצויים באותו מעמד, ובלבד שלאחר ההעברה סך הצבירה בקופת הגמל המרכזית לפיצויים לא תעלה על סך מחויבות המעביד לפיצויי פיטורים לכלל העובדים נכון למועד ההעברה.
 11. קופת גמל אישית לפיצויים => קופת גמל לתגמולים לפי תקנות 34א ו- 34ב לתקנות קופות הגמל {כזכור, שתי תקנות אלה עוסקת במצב של פרישה מעבודה (לרבות מחמת פטירה חלילה) והעברת כספי הפיצויים שנותרו בחשבון, לאחר המס ששולם בגינם, לחשבון קופת גמל חדש תוך שמירת מלוא הוותק}.
 12. ניתן דגש לעובדה כי יישמר מלוא הוותק של הקופה המעבירה.
 13. הובהר שמעמד העמית בקופה המקבלת יהא זהה למעמד העמית בקופה המעבירה וכי העברת הכספים תהא לאותם מרכיבי חשבון קופת הגמל בקופה המעבירה (פיצויים => פיצויים, תגמולי מעביד => תגמולי מעביד, תגמולי עובד => תגמולי עובד).

איחוד ופיצול חשבונות

 1. מוצע כי ניתן יהיה לאחד כספים שהועברו מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת לחשבון אחד בקופת הגמל המקבלת (הוראה זו לא תחול על קופת גמל לקצבה, על קופת גמל לפיצויים ועל קופת גמל לדמי מחלה).
  1. הוראה זו אפשרית רק אם הקופה המקבלת נפתחה לאחר פתיחת הקופה המעבירה.
  2. במקרה שכזה, לא יישמר מלוא הוותק של הקופה המעבירה, והוותק יהיה רק ממועד פתיחת הקופה המקבלת.
 2. מוצע כי ניתן יהיה לפצל כספים בקופת גמל באופן שחלק מהכספים יועברו לקופת גמל אחרת (בין לחשבון שהיה קיים ובין לחשבון חדש), רק לגבי הקופות הבאות:
 3. קופת גמל לקצבה.
 4. קופת גמל לפיצויים.
 5. קופת גמל לתגמולים של עמית עצמאי - רק לגבי סכומים שהופקדו מיום 01.01.2006 ובלבד שבמועד ההעברה טרם מלאו לעמית "גיל הזכאות" בניכוי 15 שנים.
 6. קופת גמל לתגמולים של עמית שכיר - רק לגבי סכומים שהופקדו מיום 01.01.2003 ובלבד שבמועד ההעברה טרם מלאו לעמית "גיל הזכאות" בניכוי 15 שנים.
 7. ניתן לפצל חשבון שעל חלק מהיתרה בו קיים עיקול או שעבוד כדין, וזאת רק לגבי הכספים שלא קיים לגביהם עיקול או שעבוד כדין. בתוך 10 ימים לאחר הסרת העיקול או השעבוד, כולו או חלקו, יועברו יתר הכספים. במקרה של מימוש העיקול או השעבוד, על הקופה המעבירה ליידע את הקופה המקבלת (בתוך 4 ימים), ובמקרה של קופת גמל לתגמולים או קרן השתלמות - העמית לא יוכל להפקיד בהן סכומים נוספים.