פ.ד. פסגות

 

הפקדות בעלי שליטה לאחר תיקון 190 - 2012

עד לתיקון 190 הנוכחי, הייתה ההפרשה השנתית המוכרת לחברה בגין בעל שליטה בה (לפיצויים או לתגמולים או לשילוב של שניהם), מוגבלת בתקרה זהה לתקרת מענק הפרישה פטור (11,950 ₪ לכל שנת עבודה, על פי נתוני 2012 ).
בנוסף, הותר לחברה לבצע הפקדה מוכרת נוספת לטובת רכישת ביטוח למקרה אובדן כושר העבודה.

התיקון הנוכחי שתוקפו מינואר 2012, מגדיל משמעותית את סכומי ההפקדה המוכרים לחברה כהוצאה ובכך מתבטל עיוות ארוך שנים בנוגע לזכויות הצבירה הפנסיונית של בעלי שליטה.

א. כללי ההפקדה חדשים

על פי התיקון, החל מינואר 2012, חברה רשאית לשלם עבור בעל שליטה את השיעורים הבאים:

 

  1. למרכיב תגמולים (כולל אכ"ע) - 7.5% מהשכר עד לתקרה של 34,476 ₪ = 2,586 ₪ לחודש. בעל השליטה חייב להפקיד לפחות 5% מהמשכורת כתשלום מקביל.

     
  2. למרכיב הפיצויים - 11,950 ₪ בשנה = 996 ₪ לחודש.

     
  3. לקרן השתלמות- 7.5% ממשכורת שנתית מקסימלית של 188,544 ₪ = 1,178 ₪ לחודש. (הסך המוכר להוצאה יהיה 707 ₪). בעל השליטה חייב לשלם במקביל לקרן ההשתלמות לפחות שליש מסכום ההפקדה של החברה.


בעל שליטה שיש לו שכר גבוה יותר מהתקרה הנקובה בסעיף 1, יכול בנוסף לשלם כעצמאי עוד 5%, עד לתקרה של 8,500 ₪ ולקבל זיכוי בשיעור 35%.

לאור הכללים החדשים, השתנו המודלים האפשריים להפקדה עבור בעל שליטה.

ראה פירוט המודלים בנספח

ב. תשלום קצבה חודשית לבעל שליטה

שינוי מהותי נוסף בנוגע לבעלי שליטה הכלול בתיקון הנוכחי, הוא זה המאפשר לחברה לשלם קצבה חודשית לעובד לשעבר שהיה בעל שליטה בה או לקרובו.

סכום הקצבה שהחברה רשאית לשלם מוגבל ב- 1.5% ממשכורתו הממוצעת כפול שנות עבודתו.

על פי התיקון הוגדרה ה"משכורת הממוצעת " כסך כל משכורתו של העובד במהלך כל שנות עבודתו בחברה, כשהוא מחולק בשנות עבודתו בחברה (על בסיס נומינלי בלבד).

דוגמא:

נתונים:
תקופת עבודתו של בעל השליטה עד פרישתו - 35 שנה סה"כ משכורותיו במשך 35 שנים אלה - 7,000,000 ₪.

החישוב:
המשכורת הממוצעת: 200,000 = 35 / 7,000,000
גובה הקצבה: 1.5% לכל שנת עבודה * 35 שנה = 52.5%
הקצבה השנתית המותרת בניכוי = 105,000 = 52.5% * 200,000
סך הקצבה: 8,750 ₪ לחודש.


הערה:
הנתונים נכונים לשנת המס 2012.