פ.ד. פסגות

 

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)-תיקון מס' 3–ינואר 2008

 1. הכנסת אישרה ב-23/1/08 את תיקון מס' 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), בתחולה מיום 1/1/2008.

 2. משמעות התיקון היא מהפך דרמטי במתכונת בה מתנהלים הסדרים פנסיוניים במדינת ישראל.

 3. מטרת המהלך, על פי משרד האוצר, היא האחדת החיסכון הפנסיוני למסלול קצבה וקבלת ההחלטה על אופן משיכת הכספים בגיל הפרישה בלבד (עד כה קבלת ההחלטה על אופן המשיכה הייתה במועד ההפקדה).

 4. השינוי יחול על כספים אשר יופקדו בתוכניות פנסיוניות בגין שכר ינואר 2008 ואילך.
  מכאן כי התיקון תקף גם לגבי כל התוכניות הקיימות, אולם על הסכומים שהופקדו עד דצמבר 2007 (+ התשואה העתידית) ימשיכו לחול כללי המס שהיו בתוקף עד כה.

 5. המושגים "מסלול הוני" ו"מסלול קצבתי" במתכונת שהכרנו,עברו למעשה מן העולם והוחלפו בשני מושגים חדשים:

  א. קופת גמל משלמת לקצבה - קופת גמל לקצבה שניתן למשוך ממנה כספים במישרין, כקצבה או כהיוון קצבה.

  ב. קופת גמל לא משלמת לקצבה - קופת גמל ממנה לא ניתן למשוך כספים במישרין (למעט כספי פיצויים) אלא באמצעות העברה לקופת גמל משלמת קצבה.

  תוכניות ההון הקיימות יהפכו לפיכך לקופת גמל לא משלמת לקצבה ובגיל הפרישה יהיו מחויבות להעביר את הסכומים שנצברו בהן לקופות גמל משלמות קצבה.

  השלכה מיידית של התיקון היא ביטולה של התקרה להפקדות תגמולי מעביד לקופה הונית, מכיוון ואין עוד הפרשות כאלה. התקרה שנותרה בפועל היא זו הנוגעת לתקרת השכר הכוללת להפרשות פנסיוניות המבוטאת החל מ-2007 במונחי פרמיה חודשית.

  התשלום החודשי המקסימלי של המעביד לתגמולים שאינו מחייב זקיפת מס בידי העובד עומד בשנת 2008 על סך מ 2,299 ₪ . בסכום זה יש לכלול גם את תשלום המעביד לרכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה.

 6. התיקון קובע פנסיית מטרה ( " סכום קצבה מזערי") של 3,850 ש"ח לחודש לפחות.
  כל עוד הצבירה שעומדת לזכות העובד אינה מניבה פנסיה של לפחות 3,850 ₪, העובד יהיה רשאי למשוך את הכספים שנצברו לזכותו כקצבה בלבד.

  לגבי צבירה עודפת, העובד יוכל לבחור אם לקבלה כקצבה חודשית נוספת או כסכום חד פעמי (הוון קצבה).
  צפוי מהלך משלים נוסף אשר יגדיל את סך הקצבה שניתן יהיה למשוך ללא תשלום מס לכ - 9000 ₪ (פנסיית מטרה + הפרש שיימשך כקצבה פטורה ממס או כהיוון קצבה פטורה ממס) אולם מהלך זה יבוצע רק בעתיד הרחוק.

 7. התיקון כולל הגדלת אחוז ההוצאה המירבית לצרכי מס בשל ביטוח אובדן כושר עבודה ל- 3.5% מהשכר (במקום 2.5% עד כה) אולם תחימת השכר בתקרת הכנסה חייבת של 4 פעמים השכר הממוצע במשק.
  המשמעות היא כי מי שהכנסתו גבוהה מהתקרה (30,652 ₪ ב - 2008 ) עלול להיפגע משינוי זה בעוד מי שהכנסתו נמוכה מתקרה זו, יוכל לנכות הוצאה גדולה יותר.

 8. האחדת החיסכון הפנסיוני לקצבה תביא להענקת זיכוי מס בשיעור 35% (מוגבל בתקרת ההכנסה המזכה) בכל סוגי התוכניות.

 9. התיקון החדש מותיר מספר נושאים ללא מענה, לרבות המועד בו ניתן יהיה לבצע היוון קצבה ללא חיוב במס, שאלת האפשרות לביצוע רצף פיצויים, האפשרות לבצע הפקדות חד ה.
התיקון וכניסתן הצפויה לתוקף של התקנות אשר יאפשרו ניוד כספים בין תוכניות ביטוח ( אשר תוכננה ל-1.7.2008 ותידחה ככל הנראה ל- 1.1.2009 ) מחייבת כל אחד ואחת לבחון מחדש את התוכניות הפנסיוניות שעל שמו/ה ולקבל ,במידת הצורך,החלטות על שינויים במבנה המערך הפנסיוני האישי, על פי הצורך והרצון האישי.