פ.ד. פסגות

 

צו הרחבה בדבר ביטוח פנסיוני מקיף בתעשייה - עדכון 2006

ביום 7.5.2006 פורסם ברשומות צו ההרחבה בדבר ביטוח פנסיוני מקיף בענף התעשייה (להלן - צו ההרחבה). צו ההרחבה מרחיב למעשה את ההסכם הקיבוצי הקיים בענף התעשיה (אשר נחתם ביום 16.8.2005 בין התאחדות התעשיינים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה), לכלל העובדים בענף בשינויים המחויבים. להלן עיקרי צו ההרחבה:

תחולת ההסכם

צו ההרחבה יחול על כל העובדים והמעבידים בענפי התעשיה בישראל למעט, מעבידים אשר מעסיקים עד ל-20 עובדים ואשר חלה עליהם חובה להסדר פנסיוני לעובדיהם מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה והם מקיימים אותה.
הצו יחול גם על עובדים אשר אינם זכאים להיות מבוטחים כעמיתים ותיקים בקרן פנסיה ותיקה, ולמעט:

א.    1. שביום 7.5.2006 יש לו הסדר הכולל גם ביטוח זיקנה, נכות ושאירים בקופת ביטוח, המבוסס על תשלום כספי התגמולים ופיצויי הפיטורים שלא יפחת מ–%? 18 ובנוסף תשלום המעביד במקרה של אבדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר ובלבד שתשלום המעביד לא יעלה על 2.5% מהשכר.
2. מי שיש לו ביום 7.5.2006 חוזה עבודה הכולל תשלומים לקופות גמל לתגמולים ולפיצויים והוא חבר בקופת גמל.
* עובד כאמור בסעיפים קטנים 1 ו-2 יוכל לדרוש ממעסיקו, בכתב, להחיל עליו הוראות צו זה.

ב.   עובד שיתקבל לעבודה במפעל שבו יש, ביום 7.5.2006, הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי אחר לביטוח זיקנה, נכות ושאירים, המבוסס על תשלום כספי התגמולים ופיצויי פיטורים (שלא יפחת מ–%? 18 ונוסף על התשלומים להבטחת אובדן כושר עבודה כאמור) ובלבד שההסכם חל גם על העובד.

ג.   עובדים אשר ביום 7.5.2006 חברים בקרן פנסיה וכן עובדים אשר בהתאם להסכמים הקיבוציים או ההסדרים קיבוציים הקיימים במפעל חייבים להיות מבוטחים בקרן פנסיה, המאושרת על ידי משרד האוצר והכל ביום 7.5.2006, בהתאם לשיעורי התשלומים הנהוגים במפעל ואשר מועברים לאותה קרן ואשר מבוטחים בפועל בקרן פנסיה.

ד.    מי שהגיע לגיל פרישה, ופרש מעבודה.

ה.    בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 3(ט)(1)(ג( לפקודת מס הכנסה, אשר בינו ובין החברה מתקיימים יחסי עובד מעביד.

ו.   עובדים מעל גיל 55 אשר ביום 7.5.2006 אינם מבוטחים, יוכלו להצטרף לקופת ביטוח או לקופת גמל לפי בחירתם, באמצעות בקשה בכתב למעסיק. לא בחרו בקופה אחרת - יצורפו גם הם לביטוח בקרן פנסיה חדשה.

ז.    עובדים שטרם מלאו להם 18 שנים או עובד חדש מעל גיל פרישה.

ח.    עובד שלא מבוטח לפי פרק י"א לחוק הביטוח הלאומי בביטוח זקנה וביטוח שאירים (שיעור ההפרשות קבוע בנספח 3 לצו ההרחבה).

חובת הביטוח הפנסיוני ואופן ההצטרפות

א.    הביטוח הפנסיוני לעובדים החדשים יעשה בקרן פנסיה חדשה עד תקרת שכר של פעמיים השכר הממוצע במשק (נכון ליוני 2006 - 14,766 ₪). למרות האמור, יכול עובד לבקש מהמעסיק לבטח בקרן פנסיה חדשה רק אותו חלק משכרו השווה ל–80% מהשכר הממוצע במשק (נכון ליוני 2006 - 5906 ₪) ולבטח את יתרת משכורתו בקופת ביטוח או בקרן פנסיה כללית. דמי גמולים מיתרת השכר שמעבר לתקרה (נכון ליוני 2006 - 14,766 ₪) יועברו לקרן פנסיה כללית. העובד רשאי לבקש בכתב כי דמי הגמולים יועברו לקופת ביטוח או לקופת גמל לתגמולים ופיצויים או בשילוב ביניהם.

ב.    במפעלים המבוטחים בקרן פנסיה או במפעלים חדשים בהם יונהג לראשונה ביטוח בקרן פנסיה, יבוטחו העובדים החדשים בקרן אשר תסוכם בין ההנהלה לנציגות העובדים במפעל. במפעל שאין בו נציגות עובדים תבחר ההנהלה את הקרן מבלי לגרוע מהוראות הדין. עובד חדש שיש לו ביטוח קודם בקופת ביטוח או קרן פנסיה אחרת מהנהוגה במפעל, יוכל להמשיך להיות חבר באותה קרן בה היה חבר.

ג.    לגבי שלוש קבוצות של עובדים לא חלה החובה לביטוח הרובד הראשון של השכר (עד 80% מהממוצע במשק) בקרן פנסיה חדשה והם יהיו רשאים לבקש מהמעסיק לבטח את שכרם באופציות שונות או בשילוב בין מספר אופציות:

 1. עובדים במפעלים השייכים לענף האלקטרוניקה, התוכנה, הביוטכנולוגיה, תקשורת, אופטיקה ואלקטרואופטיקה.
 2. עובדים בתפקידי ניהול ועובדים בכירים המועסקים בהסכם עבודה אישי.
 3. עובדים במפעלים בהם ההסתדרות איננה ארגון עובדים יציג.


השכר המבוטח

השכר המבוטח הוא השכר המשולב לרבות תוספת מחלקתית ו/או מקצועית, המהווה חלק מהשכר הרגיל וכן רכיבי שכר כגון פרמיות מדודות עד 30% מהשכר, פרמיות אחרות עד 30% מהשכר וכן תוספת משמרות, בהתאם להסכם קיבוצי כללי החל על המפעל ותוספת מיוחדת המשולמת לעובד בגין עבודה בתנאים מיוחדים או בסביבה מיוחדת, אם היא נהוגה ומשולמת בפועל במפעל לאותו עובד.

יודגש כי, בעצם הפרשת התשלומים מהרכיבים הנוספים לקרן הפנסיה או לקופת ביטוח, אין כדי להפוך אותם לרכיבים הבאים בחשבון לעניין תשלום פיצויי פיטורים.

שיעור התשלומים:

לקרן פנסיה

 1. ניכוי מהעובד - 5.5%.
 2. תשלום המעביד - 6%.
 3. תשלום המעביד - 6% (במקום 72% פיצויי פיטורים).


לקופת ביטוח

 1. ניכוי מהעובד - 5%.
 2. תשלום המעביד - 5%.
 3. תשלום המעביד (פיצויים) - 8.33%.
 4. תשלום מעסיק עבור אובדן כושר עבודה (המעביד ישלם פרמיה להבטחת 75% מהשכר למקרה של אובדן כושר עבודה. תשלום המעסיק לא יעלה בכל מקרה על 2.5% מהשכר).


לקופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

 1. ניכוי מהעובד - 5%.
 2. תשלום המעביד - 5%.
 3. תשלום המעביד (פיצויים) - 8.33%.
 4. ביקש עובד לבטח את שכרו שממנו מועברים דמי גמולים לקופת הגמל לתגמולים ולפיצויים למקרה של אבדן כושר עבודה, תשלום המעסיק לא יעלה בכל מקרה על 2.5% מהשכר.


פרישה מהעבודה במקרה של נכות
יש אבחנה בין נכות חלקית למלאה ובין נכות זמנית לקבועה.

 1. בנכות מלאה קבועה – חלה חובת פרישה והעובד יהיה זכאי לפיצויים עפ"י החוק.
 2. בנכות זמנית – ההסכם מבחין בין מספר מצבים לפי אורך תקופת הנכות וקובע את המועד בו חלה על העובד חובת פרישה. במקרה כזה העובד יהיה זכאי לתנאי פרישה לפי ההסדרים המוסכמים הקיימים במפעל במועד פרישתו, אם קיימים הסדרים כאלה.
 3. התייחסות נפרדת ומפורטת יש למצב בו עובד שפרש לנכות קבועה ובתוך שלוש שנים בוטלה נכותו (מקרים נדירים).


תשלומים במקום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

התשלומים של מרכיב הפיצויים לקרן הפנסיה יבואו, לכל דבר ועניין, במקום תשלום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14 בחוק פיצויי פיטורים.
בנוסף, נקבע כי גם התשלומים לביטוח מנהלים, לקרנות פנסיה כלליות ולקופות גמל לפיצויים יבואו במקום פיצויי פיטורים.
מודגש כי המעביד רשאי גם, בהתאם להסכם זה ועל פי שיקול דעתו, להפריש לקופת פיצויים על שם העובד המבוטח בקרן פנסיה גם את השלמת הפיצויים בשיעור של 2.33% מהשכר. במקרה זה יחשבו הכספים שהצטברו בקופה, במקום 28% מפיצויי הפיטורים. כמו כן אפשר להפריש כספים אלה לקרן הפנסיה להגדלת הצבירה הפנסיונית.
מעביד שיעדיף שלא להפריש 2.33% לקופת גמל אישית לפיצויים על שם העובד או לקרן הפנסיה, ישלם לעובד שיהיה זכאי לתשלום פיצויי פיטורים, את השלמת הפיצויים (28%) בהתאם לשכרו האחרון.

הסדרי תשלומים במסגרת שנת העבודה הראשונה

כאשר עובד חדש שאין לו וותק פנסיוני קודם נקלט במפעל, רשאי המעסיק להעביר רק את מרכיב התגמולים ללא מרכיב הפיצויים במהלך השנה הראשונה ולהשלים את ההפרשות בגין מרכיב הפיצויים לאחר שנה או פחות, אם הסתיימה שנת המס קודם לשנת העבודה הראשונה.

החזר כספי פיצויים למעביד

המעביד יוכל לקבל חזרה את הכספים שהופרשו לקרנות ולקופות השונות בתנאים המפורטים בצו ההרחבה.

תוקף צו ההרחבה

צו ההרחבה בתוקף מיום 7.5.2006.