פ.ד. פסגות

 

תקרות מס לשנת 2008

  הערך מ- 1.1.2008
ממוצע לחודש
ממוצע שנתי בש"ח
הכנסה מזכה של שכיר 7,400 88,800
הפקדה מירבית לשכיר לפי סעיף 45 (7%) 518 6,216
הכנסה מזכה של עצמאי 10,500 126,000
שכר ממוצע במשק 7,663  
רובד ראשון להפקדת חובה לקצבה לעצמאי שתאריך לידתו 1.1.61 ואילך 1,165 13,980
רובד שני לעצמאי כנ"ל, לקצבה 1,139 13,668
רובד שני לעצמאי כנ"ל, להון 888 10,656
הפקדה מירבית לעצמאי לניכוי (סעיף 47 ) שתאריך הלידה שלו קודם ל - 1.1.61 735 8,820
הפקדה מירבית לעצמאי כנ"ל לפי סעיף 45 ( 5% ) 525 6,300
הפקדה מירבית לעצמאי כנ"ל לתוכנית הון 1,260 15,120
ניכוי נוסף לעצמאי בכנ"ל בקופה לקצבה 420 5,040
תשלום מירבי של שכיר בגין שכר לא מבוטח (47ב2) 370 4,440
סכום ההפרשה המירבי לחברת מעטים בגין חבר בעל שליטה 875 10,500
תקרת פיצויים פטורים לכל שנת עבודה 10,500
תקרת פטור לפיצויים במקרה פטירה 21,000
תקרת שכר להפרשה של מעביד לתגמולים אשר מעבר לה יזקפו ההפקדות כהכנסה בידי העובד 30,652
תקרת שכר להפקדה לקרן השתלמות ( 7.5% למעט עובדי הוראה ) 15,712
הכנסה קובעת לעצמאי להפקדה בקרן השתלמות 224,000
הפקדה מוטבת לעצמאי לקרן השתלמות ( 7% ) 15,720
הפקדה מוטבת לשכיר בעל שליטה לקרן השתלמות 11,312
תקרת שכר להפקדות לקרן פנסיה חדשה 15,326  
תקרת ההפקדה החודשית לקרן פנסיה חדשה 3,140  
קצבה מזכה - (הקצבה המכסימלית ממנה 35% פטור ) 7,200  
הערות
למי שהכנסתו מעורבת ( גם שכיר וגם עצמאי ) , מביאים בחשבון קודם את הכנסתו כשכיר עד תקרה של 88,800 ₪.
לעניין תקרת שכר להפרשות מעביד לתגמולים במידה והפרשת המעביד הינה בשיעור של 5% ניתן להגיע לתקרת שכר בסך 45,978 ₪ ללא זקיפת מס לעובד .