פ.ד. פסגות

 

תיקון פקודת מס הכנסה במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2000

סעיף 3 (ה3) לפקודה (החוק)

 1. סכומים ששילם מעביד לקופת גמל לקצבה בשביל עובדו, בניכוי סכומים לפיצויים, העולים בחודש מסוים על השיעור הקבוע בכללים, ממשכורתו של העובד. או בניכוי סכומים לפיצויים העולים על השיעור הקבוע בכלליים כשהוא מוכפל בסכום השווה לארבע פעמים השכר הממוצע במשק, לפי הנמוך, יראום כהכנסת עבודה של העובד בעת ששולמו לקופת הגמל.
 2. בסעיף קטן זה - "הכללים" - הכללים שנקבעו לפי סעיף 47:
  • "השכר הממוצע במשק" - השכר הממוצע כפי שהוא מחושב לצורך גמלאות ודמי ביטוח לפי סעיף 2 (ב) לחוק הביטוח הלאומי (ניספח משולב) התשנ"ה - 1995, כפי שמפרסם המוסד לביטוח לאומי.
  • "סכומים לפיצויים" - סכומים ששילם מעביד לקופת גמל לקצבה בשביל עובדו ואשר לפי הכללים הם מופחתים בשל כך מהסכומים שהוא רשאי לשלמם לקופת גמל לפיצויים.
  • הוספת סעיף חדש ובו חיובם במס של הפרשות מעביד לקופת גמל לקצבה עבור עובדו.
  • הסכומים שיחויבו במס יהיו סכומי ההפרשה בגין תרכיב התגמולים ששולמו לקופת גמל לקצבה בעבור משכורת העולה על ארבע פעמים שכר ממוצע במשק (כ- 24,000 ש"ח לחודש).
  • אין מיסוי לפנסיה תקציבית.
  • הפרשה לקופת גמל לתגמולים עד לתקרת ההכנסה המזכה, אינה כלולה בתקרת ה- 24,000 ש"ח.
  • הוראת תחולה - החל מיום 1.1.2000 על כל קופות הקצבה.

סעיף 9 א' לפקודה (החוק)
"קצבה מוכרת" - חלק מקצבה המשולמת ע"י קופת גמל לקצבה המנוהלת בידי חברת ביטוח, או חלק מקצבה המשולמת בידי קופת גמל לקצבה אחרת שהוקמה אחרי יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995), הנובע בתשלומים פטורים

לעניין זה, "תשלומים פטורים" - סכומים שחויבו במס כאמור בסניף 3 (ה3) או סכומים שהפקיד מקבל הקצבה, ואשר לא היה זכאי עבורם לניכוי כאמור בסעיף 47.

הקצבה המוכרת או 35% מקצבה, מזכה, לפי הגבוה מביניהם, שמקבל אחד מאלה, פטורים ממס.

סכום המתקבל עקב כיוון קצבה פטורה - פטור ממס ובלבד שסכום זה לא יעלה על הסכום שהיה מתקבל מכיוון הקצבה המוכרת או מהיוון 35% מהקצבה המזכה, לפי הנמוך מביניהם. סעיף 9 א' לפקודה

 • פטור ממס לקצבה.
 • הוספת ההגדרה "קצבה מוכרת" - אותו חלק של הקצבה שמקורו בסכומים הבאים:
  -   סכומים ששכיר שילם עליהם מס לפי 3 (ה3) בעת תשלומם לקופה.
  -   בסכומים שהעמית השיר או העצמאי לא היה זכאי לניכוי בגינם.
 • הפטור שניתן יהא הגבוה מהשניים - 35% מקצבה מזכה לאחר נוסחת השילוח, או סכום קצבה מוכרת.
 • הוראת תחולה - כל קצבה שתשולם מקופת ביטוח או מקרן פנסיה חדשה, החל מיום 1.1.2000.

הקצבה המוכרת

עמית שכיר
סכומים שחויבו במס בידיו לפי 3 (ה3) בעת שהופרשו לקופה.
סכומי שהפקיד בעצמו ולא היה זכאי לניכוי בגינם.
סכומים שהפקיד וקיבל עליהם זיכוי בלבד.

עמית עצמאי
סכומים שהופרשו ע"י העמית ועולים על 11% או 16.5 (לפי הגיל) מהכנסתו המזכה.
סכומים שהפקיד וקיבל עליהם זיכוי בלבד.

הפטור בעת היוון קצבה
*   בהיוון קצבה - הפטור בגין היוון יהא הנמוך מהשניים כגון.
   1.    35% מקצבה מזכה כפוף להגדרת "גיל הפרישה" ושילוב מענק פטור.
   2.    חלק הקצבה המוכרת.
*   נוסחת השילוח לא נמחקה ולכן שכיר שקיבל מענק פטור עשוי להינזק ולשלם מס פעמיים.

סעיף 9 (7א) (ז) לפקודה (החוק)
"קיבל מענק בעת פרישתו, תופחת תקרת הפטור בשיעור השווה לסכום המענק לכל שנת עבודה, מחולק בתקרת הפטור כפי שהייתה בעת הפרשיה.
לעניין זה, אם נתקבל המענק בתוך חמש שנים שלפני חזרתו מבחירתו,ף יובא בחשבון המענק בשלמותו, ואילו אם נתקבל בין השנה השישית לבין השנה העשירית שלפני חזרתו מבחירתו - יוקטן סכום המענק שיובא בחשבון ב- 20% לכל שנה מהשנה השישית שלפני הבחירה ועד השנה העשירית".

ביטול הפטור הנוסף בחזרה מרצף הקצבה

 • מי שיפרוש מעבודתו החל מ- 1.1.2000 ואילך וייעד סכומים לקצבה, לא יוכל לבצע חזרה מהרצף ולנצל פטור נוסף ממס בגין כספי הפיצויים שיועדו לקצבה.
 • מי שפרש לפני 31.12.1999 ובחר ברצף קצבה, יהא רשאי להודיע על חזרתו מהרצף והוא ייהנה מהפטור הנוסף בעת חזרתו.
 • ייעוד לקצבה יהא למטרת תשלום קצבה או לצורך דחיית תשלום המס למועד מאוחר יותר.

סעיף 87 (ב) לפקודה (החוק)
לעניין סעיף קטן (א) ולעניין תקנות שהותקנו מכוחו, יראו כספים ששולמו בניגוד לתקנות לעניין אישורה וניהולה של קופת גמל, גם אם אלה:

 1. כספים ששולמו לעמית שלא בדרך של קצבה, לרבות כספים ששולמו בדרך של כיוון קצבה, ע"י קופת גמל לקצבה, כמשמעותה לפי סעיף 47 (להלן בסעיף זה - קופת גמל לקצבה).
 2. כספים ששולמו לעמית שלא בדרך של קצבה, לרבות כספים ששולמו בדרך של היוון קצבה, ע"י קופת גמל, כמשמעותה לפי סעיף 47, לרבות קופת גמל לקצבה (להלן סעיף זה - קופת גמל), הנובעים מהפקדות שנהנו מאחת ההטבות שלהלן.
  • הפקדות אשר לא הוחלו עליהן הוראות סעיף 3 (ה1).
  • הפקודות אשר היה זכאי בעבורן לזיכוי ממס בשיעורים הקבועים בסעיף 45 א (ב).
  • הפקודות אשר היה זכאי בעבורן לניכוי נוסף לפי סעיף 47 (ב)(1).
  • הפקודות אשר שיעורי התשלום שהוחלו עליהן היה השיעור שנקבע בתקנות שהותקנו לפי סעיף 47 לעניין ניהולה ואישורה של קופת גמל, לגבי תשלומים לקופת גמל לקצבה, והשיעור עלה על השיעור החל באותה העת על קופת גמל שאינה קופת גמל לקצבה.

סעיף 87 (ג) המשך
הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו על אלה:

 1. כספים הפטורים ממס לפי סעיף 9א (ה).
 2. כספים המשולמים בשל מחויבותו של מעביד לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג - 1963, אשר חל עליהם סעיף 9 (7א).
 3. כספים אשר סכום המס החל עליהם לפי סעיף 2(5) ולפי סעיפים 9א ו- 9ב גבוה מסכום המס החל בהתאם לתקנות שהותקנו לפי סעיף קטן (א), ויחול עליהם מס בשיעור הקבוע שסעיפים האמורים.
 4. כספים שנמשכו מקופת גמל במקרים ששר האוצר קבע בתקנות לפי סעיף טן (א) כי לא יחול עליהם מס כאמור.

סעיף 87 (ב) לפקודה (פרשנות)
תפקידו של הסעיף, לקבוע כי סכומים אשר במועד הפקדתם ראו אותם כאילו הופקדו בקופת גמל לקצבה ולכן בעת משיכתם מקופת הגמל לקצבה שלא כקצבה חודשית, יחשבו "משיכה שלא כדין" ויחויבו במס בשיעור 35%, הסכומים הם:

 1. סכומים שלא חויבו במס לפי 3 (ה1) בשל המשכורת העולה על 5% מהכנסה מזכה.
 2. ההפקדות העמית שבעדן יכול היה ליהנות מזיכוי בשיעור 35%.
 3. הפקעות העמית שבעדן יכול היה ליהנות מניכוי מגודל (11% או יותר).
 4. הפקדות לקרן פנסיה בשיעור העולה על 5% (0.5% - עמית, ו- 1% מעביד).

סעיף 87 (ג) לפקודה (פרשנות)
סכומים אחרים שימשכו מקופת גמל לקצבה ולא יחשבו ל"שבירה" של קופות גמל.

 1. היוון פטור ממס לפי סעיף 9א (ה).
 2. כספי הפיצויים.
 3. כספים אשר סכום המס שחל עליהם יעלה על 35%.
 4. כספים שימשכו מקופות גמל לקצבה בהתאם לכללים שיקבע שר האוצר (סוציאלי).

תחולת הוראות (ב) ו- (ג) יחולו על סכומים שישולמו לקופות גמל לקצבה החל ממועד תחילתו של חוק זה (1.1.2000) ואילך.

קופת גמל בנקאית

 • חיסכון הוני ללא אפשרות לקצבה.
 • הטבות מס לעצמאיים: 7% ניכוי, 5% זיכוי.
 • לשכירים 25% זיכוי עד תקרה.
 • מרכיב ביטוח זעום, מוגבל בתקרה (אין להסתמך עליו).
 • אין נושא של שחרור בתשלום פרמיות!!!
 • אין כיסוי ל- מוות, נכות, א.כ.ע. וכו'
 • סף ניתן למשיכה - בשלב זה כסכום הוני (יתרון) בזמן עזיבת עבודה - פיצויים.
 • כרגע נשקל החוק למשיכה רק בגיל 60.
 • קופה מרכזית לפיצויים אינה שמית ונמצאת בבעלות המעביד.
 • משיכת הכספים פיצויים בעת עזיבת עבודה לאחר קבלת אישור המעביד - כסכום הוני תגמולים: כיום ניתן בסכום חד פעמי לאחר 6 חודשים במידה והעמית מובטל או עצמאי, או לאחר 13 חודש במידה ולא מפרישים עבור העמית בגין תגמולים במקום עבודתו החדש. בימים אלו יש דיונים באוצר על שלילת אפשרות משיכת כספים כסכום חד פעמי, אלא אך ורק משיכה בגיל פרישה בלבד.

חיסכון הוני ללא אפשרות לקצבה

 • משולם סכום חד פעמי בהתייחס לסכום שנצבר בתום תקופה.
 • אין הבטחת תשואה, והעמית לא יוכל לדעת בוודאות מה הצטבר לו.
 • במצב שוק הון שקופות גמל ותיקות מפסידות בו, עמית בגיל פרישה יכול להפסיד סכום גבוה.

קרן פנסיה

 • חיסכון הניתן למשיכה רק כקצבה לא כהון.
 • לשכירים זיכוי 35% עד תקרה.
 • כולל פנסיית שאירים, פנסיית נכות.
 • מרכיב נזילות נמוך - לא כדאי להפסיק או למשוך לפני גיל פרישה.

פנסיית שאירים
-   שאירי מבוטח - אישה/בעל, ידוע/ידועה בציבור, ילדים ותלויים בו.
-   הנ"ל זכאים לפנסיה:

 • ילד עד גיל 21, יתום נכה - לכל החיים 30% ממשכורת מבוטח.
 • אישה/בעל - לכל החיים 60% ממשכורת המבוטח.
 • נתמכים אחרים - לכל החיים 15% ממשכורת המבוטח.

-   תקרה לכל השאירים - לא יותר מ- 100% משכורת המבוטח.

פנסיית נכות
מבוטח אשר איבד את יכולתו להשתכר ומוגדר כנכה יוכל לקבל קצבת נכות.
קצבה זו ניתנת בהתייחס לשכרו ולגילו של המבוטח ביחס לגיל הפרישה.
נכה מלא - א.כ.ע. בשיעור של לפחות 75%.
נכה חלקי - של לפחות 30% בכושר ההשתכרות.
תקרת פנסיית הנכות - 75% מסך ההכנסה מיגיעה אישית, כלומר, ניתן לקבל פנסיית נכות מעל 75% מהשכר המבוטח בקרן.

לשכירים החזר מס עד 35% מתקרה
עד תקרה של 9,310 ש"ח.

דוגמא:
החזר
5% X 9,310 = 465.5 X 35% = 162.92
לעומת קופת גמל
5% X 9,310 = 465.5 X 25% = 116.37

הפרש לטובת המבוטח נטו - 46.55 ש"ח.

חסכון הניתן למשיכה רק כקצבה
קצבה חודשית פירושה - קצבה המשתלמת לכל חיי המבוטח.
בימינו כאשר תוחלת החיים עולה, מבחינה כספית יש לכך יתרון משמעותי.

מרכיב נזילות נמוך
קרנות הפנסיה המקבלות הבטחת תשואה מאגרות חוב ממשלתיות של 4.6% על 70% מהשקעותיהם, ועד פעמיים שכר ממוצע במשק.
על יתרת 30% קיימת ריצפת ביטחון של 3%.
תשואות אלה ניתנות אך ורק במשיכת כספים כקצבה.
במידה וכספים אלה ימשכו כסכום חד פעמי לא תתקבל ריבית זו.

להלן טבלת ריבית שתתקבל

אחוז ריבית מס' שנים למשיכה
0 5 - 0
1 10 - 5
1.5 15 - 10
2 15 והילך

ירידה זו משמעותה הפסד של כ- 60% בממוצע במערך הכסף.