פ.ד. פסגות

 

ביטוח פנסיוני

המושג “תוכניות פנסיוניות" כולל בתוכו לענייננו את משפחות התוכניות אשר מטרתן המוגדרת היא תשלום סכום חיסכון (בצורת קצבה או בסכום חד פעמי) בגיל הפרישה, הן לעובדים שכירים והן לעצמאים. על פי הכללים התקפים כיום, כספים המשולמים לתוכניות כאלה בסעיף התגמולים החל מ-1.1.2008, מוגדרים כולם ככספים המיועדים לתשלום קצבה.


משפחה ראשונה של תוכניות פנסיוניות היא זו הכוללת את קרנות הפנסיה לסוגיהן. משפחה זו מתחלקת ל-3 קבוצות משנה – קרנות הפנסיה הותיקות הגרעוניות הנמצאות באחריות המדינה ומנוהלות באמצעות גוף ניהול משותף - “עמיתים", קרנות הפנסיה הותיקות המאוזנות וקרנות הפנסיה החדשות, הקרנות שקולטות החל ממרץ 1995 עמיתים חדשים. כל קרנות הפנסיה מתנהלות על בסיס תקנון הניתן לשינוי באישור הרשויות. המתכונת הנפוצה ביותר היא קרן פנסיה מקיפה המבטיחה תשלום קצבת שארים במקרה מוות, קצבת נכות במקרה של איבוד היכולת לעבוד וקצבת זקנה המשולמת מגיל הפרישה ואילך. ממשלת ישראל מנפיקה בגין 30% מכספי העמיתים אגרות חוב מיוחדות מבטיחות תשואה ולפיכך נקבעה תקרת הפקדה חודשית לקרן פנסיה מסוג זה. עודפים שמעל התקרה ניתן להעביר למתכונת נוספת של קרן פנסיה- קרן כללית בה נצברים כספים לצורך תשלום פנסיית זקנה בלבד.

משפחה שנייה של תוכניות פנסיוניות כוללת את פוליסות הביטוח משולבות החיסכון לסוגיהן השונים. פוליסות אלה, אשר זכו לכינוי הכולל " ביטוח מנהלים". משפחה זו כוללת מגוון רחב של קבוצות משנה, על פי סוג ההשקעה (מבטיחות תשואה ותיקות או פוליסות משתתפות ברווחים), על פי המטרה המקורית של התוכנית (חיסכון שישולם בסכום חד פעמי או כקצבה חודשית) או על פי סוג הקופה לפי תקנות המס הנוכחיות (פוליסות משלמות לקצבה או פוליסות לא משלמות לקצבה).

משפחה שלישית של תוכניות פנסיוניות היא משפחת קופות הגמל. תוכניות אלה מוגדרות על פי הכללים הנוכחיים כתוכניות לא משלמות לקצבה. משמעות הגדרה זו היא כי את הכספים שנצברים בתוכניות כאלה החל מ-1.1.2008 יהיה צורך להעביר לתוכנית המשלמת קצבה כדי למשוך אותם מהקופה. בהגדרת "תוכניות פנסיוניות" אנו כוללים רק קופות גמל של עובדים שכירים בהן קיימות הפקדות שוטפות מ-1.1.2008 ואילך או של עצמאים,החל מהמועד הקובע לגביהם. כללי משיכת הכספים לגבי קופות הגמל שאין בהן הפקדות ממועד זה שונים ובמקרים רבים ניתנים למשיכה לפני גיל הפרישה ולפיכך כללנו אותן בפרק הגמל וההשתלמות.


כאן המקום להדגיש כי משיכות הכספים מכל התוכניות הן על פי התקנות שהיו בתוקף במועד הפקדתם. מכאן כי כספי תגמולים שהופקדו לתוכניות המבטיחות תשלום סכום חד פעמי עד ל- 31.12.2007 ניתן יהיה למשוך בעתיד כסכום חד פעמי פטור ממס, משום שאלה היו הכללים שבתוקף ביום הפקדתם. באותו אופן, כל כספי התגמולים בפוליסות של שכירים, אשר הופקדו לתוכניות פנסיוניות מכל סוג לפני ה-31.12.1999 ניתנים למשיכה בסכום חד פעמי פטור ממס.