פ.ד. פסגות

 

העברת כספים בין קרנות פנסיה חדשות

כללי:
 • ההוראות חלות על קרנות פנסיה מקיפות שנפתחו החל משנת 1995 ואילך.
 • עמית המקבל פנסיה כל שהיא אינו רשאי לעבור לקרן אחרת.
 • הקרן המעבירה תבצע "תרגום" של הזכויות הצבורות, תוך התייחסות לאיזון/גירעון אקטוארי ותעביר סכום חד פעמי לקרן הקולטת.
זכאים לעבור:
 • עמית פעיל בוותק מינימאלי של שנתיים או
 • בעת החלפת מקום עבודה (ללא צורך בוותק מינימאלי).
 • קבוצה - וותק מינימאלי של הקבוצה ( כולל חדשים שמצטרפים מאוחר יותר) 3 שנים.
 • עמית מוקפא.
תקופת אכשרה לנכות ושארים:
 • עמית פעיל: הקרן המקבלת תזקוף לזכות העמית את תקופת האכשרה שצבר בקרן הישנה.
 • עמית בריסק זמני - הקרן תזקוף לזכות העמית את תקופת האכשרה שצבר בקרן הישנה.
 • עמית מוקפא - לא תובא במניין תקופת האכשרה שצבר בקרן הישנה.
כיסוי ביטוחי בתקפות המעבר:
 • הקרן החדשה מתחייבת לכסות אירועים , עפ"י תקנונה, החל מאישורה על בקשת המעבר.
 • כל אירוע ביטוחי שקדם לאישור הנ"ל מחייב את הקרן הישנה.
נוהלי העברה:
 • ניתן לבצע העברות מקרן בין החודשים אוקטובר (שנת מס שחלפה ) ובין מרץ (שנת מס נוכחית).
 • הקרן המקבלת מחויבת לחתום על התחייבות כלפי העמית תוך 10 ימים.
 • כל עמית חייב לחתום על בקשת מעבר, ושכירים נדרשים להחתים את המעביד.
 • אם חתם העמית על בקשת העברה בתקופה של 01/10-31/12 , חייבת הקרן המעבירה להעביר את הכספים תוך 30 יום.
 • אם חתם העמית על בקשת העברה בתקופה 01/01-31/03 , מחויבת הקרן המעבירה להעביר כספים תוך 30 יום מהמועד האחרון לפרסום הדוח הכספי.
 • אם קרה אירוע עד להעברת הכספים , העמית יקבל קצבה מהקרן הקולטת, ותבוצע התחשבנות בין הקרנות.
*ניתן לראות את החוזר המלא באתר משרד האוצר בכתובת להלן: www.mof.gov.il