פ.ד. פסגות

 

ביטוח מנהלים ועובדים שכירים

משמעותו של המונח הנפוץ "ביטוח מנהלים " כפי שהוא שגור בפי כל, היא תוכנית פנסיונית של עובד/ת שכיר/ה, המתנהלת על פי חוזה ביטוח (פוליסה), בשונה מ"קרן פנסיה" שהיא תוכנית פנסיונית המתנהלת במסגרת על פי תקנון בר שינוי.

 חשוב להדגיש כי השוק הפנסיוני אשר ביטוחי המנהלים הם אחד ממרכיביו העיקריים, נמצא תחת תהליך מתמיד של שינוי – בכללי הניהול של התוכניות, בתקנות המס הרלבנטיות להן, בתנאי הפוליסות,בהיקף הטבות המס ועוד כהנה וכהנה.

 הכללים המרכזיים על פיהם מתנהלות פוליסות לביטוח מנהלים ועובדים שכירים כיום הם:

 פוליסה = הסכם חוזי

 תשלומים שוטפים- מבנה סטנדרטי ת כוללת תשלום של המעביד (רכיב פיצויים ,רכיב תגמולים, רכיב אובדן כושר עבודה) ותשלום של העובד/ת (רכיב תגמולים).

 הטבת מס - העובד/ת זכאי/ת  להחזר מס בגין תלקו בתשלום בגובה של 35% מהסכום, מוגבל בתקרה.

 ביטוחים מתוך התקציב- העובד/ת  רשאי/ת לממן מתוך מרכיב התגמולים רכישת ביטוח למקרה מוות ו/או ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה (אם המעביד אינו מממן עלות זו) בעלות שלא תעלה על 35% מרכיב התגמולים.

רכישת כיסויים נוספים אחרים (נכות מתאונה, מוות מתאונה וכו') על חשבון רכיב התגמולים שהייתה נהוגה בעבר, אינה מותרת כיום.

 חיסכון – הפרמיה לאחר ניכוי מרכיבי ביטוח ודמי ניהול, מועברת לחלק החיסכון של התוכנית. כספי החיסכון מושקעים על פי מסלול השקעה אחיד ( פוליסות שתחילתן 1992-2003) או על פי מסלול השקעה ספציפי אותו בחר המבוטח (פוליסות שתחילתן ינואר 2004 ואילך).

 יעד החיסכון - על פי הכללים אשר נכנסו לתוקף ב- 1.1.2008, כל כספי התגמולים המופקדים מאותו מועד לטובת התוכנית הפנסיונית של העובד/ת, מיועדים למטרת קצבה. כל משיכה שאינה במתכונת קצבה תחויב לפיכך בניכוי בשיעור 35%. 

 הכללים שנכנסו לתוקף באותו מועד בנוגע למשיכת הכספים מהתוכנית, קובעים כי מי שהגיע/ה לגיל הפרישה יחויב למשוך כרובד בסיסי, קצבה חודשית מינימלית (כ 4,100 ₪, נכון ל 2011).

מי שקצבתו החודשית נמוכה מסך זה לא יוכל למשוך כספים כלשהם בסכום חד פעמי.

מי שקצבתו גבוהה מסכום המינימום יוכל להוון ( להמיר לסכום חד פעמי), חלק מהקצבה שמעל סכום זה ולקבל בגינה פטור נוסף ממס.  

 חשוב להדגיש- ניתן למשוך כספי פיצויים הצבורים בפוליסה בסכום חד פעמי, כאשר סכומים שאינם עולים על 11,650 ₪ לכל שנת עבודה, פטורים ממס. עם זאת, משיכה כזו, בעת הפרישה או במהלך 15 השנים שקדמו לה, מובאת בחשבון בעת חישוב הפטור על הקצבה. מי שהשתמש במלוא הפטור על הפיצויים לא ייהנה מפטור כלשהו על הקצבה ומי שהשתמש בחלק מהפטור על הפיצויים יהיה זכאי רק לפטור מוקטן על הקצבה ( ראה קצבה מזכה).