פ.ד. פסגות

 

צו הרחבה חדש לפנסית חובה –3.8.2011

כללי

ב-3.8.2011 חתם שר התמ"ת שלום שמחון על צו הרחבה להסכם הקיבוצי הכללי לפנסיה חובה, המשפר את תנאי הצו הקודם מ- 1/1/08 שקבע - לראשונה - זכות של העובדים לפנסיה המחייבת את המעסיקים במשק להפריש כספי פנסיה לעובדים לפי מדרגות עד לגובה השכר הממוצע במשק.

רקע

ב-1.1.2008 נחתם הסכם קיבוצי כללי (מסגרת) לביטוח פנסיוני מקיף במשק בין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית הוא בתוקף מיום 1.1.08 , אשר בעקבותיו פרסם שר התמ"ת צו הרחבה לכלל המשק.

ב-6.3.2011 נחתם הסכם קיבוצי חדש ומשולב בין הצדדים המקנה שיפור תנאים כמו: תוספת להפרשות (17.5% ב - 2014) ; הגדרת הסכם מיטיב ועוד.

ב-3.8.2011 פרסם שר התמ"ת צו הרחבה חדש ועל פיו תנאי ההסכם החדש יחולו על כלל העובדים במשק, למעט עובדים שיש להם הסכם מיטיב מכוח הסכם כלשהו - הסכם קיבוצי כללי (ענפי), הסכם קיבוצי מיוחד, הסכם אישי, צו הרחבה או פנסיה תקציבית (ע"י המעביד או ע"י קופת גמל כשלם) (להלן הסדר המיטיב). צו ההרחבה כולל הגדרה מפורטת של הסדר מיטיב.

הצו הנוכחי קובע למעשה מדרגת פנסיה נוספת של 17.5% אחוזי הפרשה (מתוכם 6% לפיצויים ו - 6% לתגמולים על חשבון המעסיק ועוד 5.5% לתגמולים על חשבון העובד). הצו הקודם קבע תקרה של 15% עד 2013 ואילו הצו הנוכחי מעלה ל- 17.5% בשנת 2014. הצו יחול על כלל העובדים במשק, למעט מי שיש לו הסדר פנסיה מיטיב אשר ימשיך לחול עליו.
אם יש לגבי העובד הסדר מיטיב אך טרם חל עליו - יחול עליו בתקופת הביניים צו הרחבה לפנסיה חובה.
מי שיש לו הסדר מיטיב אך רכיב הפיצויים בו נופל מהשיעור שנקבע בצו ההרחבה לפנסיה חובה, על המעסיק להפריש לפחות את רכיב הפיצויים בשיעור שנקבע בצו ההרחבה

עיקרי ההסכם והצו:

תנאי הזכאות לפנסיה

 • על כל עובד החל מגיל 21 לגבר ו - 20 לאישה ועד גיל פרישת חובה עפ"י חוק גיל הפרישה, שהוא גיל 67 לגבר ולאשה, ורק אםהעובד פרש מעבודה בגיל זה או לאחריו ומקבל "קיצבה" שלא מהמוסד לביטוח לאומי.
   
 • כל עובד שישלים 6 חודשי עבודה זכאי לביצוע הפרשות.
   
 • ובד שהתחיל לעבוד במקום עבודה והינו בעל הסדר לביטוח פנסיוני יהיה זכאי להיות מבוטח מהיום הראשון לעבודה. ביצוע ההפרשות יחל לגביו לאחר 3 חודשי עבודה רטרואקטיבית למועד תחילת עבודתו, או בתום שנת המס, המוקדם מביניהם.
   

השכר לצורך ביטוח פנסיוני ורכיביו

השכר המבוטח הינו השכר הקובע כפי שקבוע בחוק פיצויי פיטורים ובתקנות ויכלול את שכר הבסיס וכן את כל התוספות הקבועות להן זכאי העובד, המהוות חלק מהשכ רהקובע לפיצויים, כקבוע בתקנות . תקרת השכר המבוטח היא עד גובה השכר הממוצע במשק כמשמעותו בסעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי. שיעור הפנסיה והמועד לתשלומה:
 

שיעור ההפרשות מהשכר ישולמו מידי חודש בחודשו בהתאם לטבלה הבאה:
 

החל מיום... ואילך הפרשות מעביד הפרשות עובד הפרשות המעביד לפיצויים סה"כ
1.1.2008 0.833% 0.833% 0.834% 2.5%
1.1.2009 1.66% 1.66% 1.68% 5%
1.1.2010 2.5% 2.5% 2.5% 7.5%
1.1.2011 3.33% 3.33% 3.34% 10%
1.1.2012 4.16% 4.16% 4.18% 12.5%
1.1.2013 5% 5% 5% 15%
1.1.2014 6% 5.5% 6% 17.5%

 

אופן בחירת ההסדר הפנסיוני:

 • העובד זכאי לבחור את קרן הפנסיה או קופת הגמל לקצבה בה יבחר להיות מבוטח וזאת בתוך 60 יום ממועד תחילת עבדותו אצל המעסיק.
   
 • על העובד להודיע למעסיקו בכתב באיזו קרן פנסיה או קופת גמל לקצבה בחר לצורך ביטוחו.
  עובד שלא הודיע למעסיקו בכתב בפרק הזמן הנקבע הנ"ל על הקופה בה בחר להיות מבוטח, יבטח אותו מעסיקו בקרן פנסיה מקיפה חדשה.
   
 • העובד יהיה זכאי לבחור או לעבור בכל עת לקופת גמל אחרת לפי בחירתו.
   

השלמת פיצויי פיטורים

תשלומי המעסיק לפיצויים בשיעורים שנקבעו בצו ההרחבה יבואו במקום חובתו לתשלום פיצויי פיטורים על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. מעסיק המפריש פיצויי פיטורים כפי שתואר בטבלה (עמ' 5 לחוברת) או בשיעורים גבוהים יותר יהיה רשאי לשלם השלמת פיצויי פיטורים עד ל 8.33% לקופת גמל לקצבה ("השלמת הפיצויים"). בנוסף לכך, אם ירצה המעסיק להחיל גם על השלמת הפיצויים את הפטור לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, עליו להודיע על כך בכתב לקופה עם העתק לעובד כי בחר לעשות כן.
במקרה זה השלמת הפיצויים תבוא במקום חובת המעסיק לתשלום פיצויי פיטורים בהתאם לאמור בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג - 1963.
לא העביר המעסיק את השלמת הפיצויים, יהיה חייב בתשלומה בעת סיום עבודה בנסיבות המזכות את העובד או את שאיריו בפיצויי פיטורים.
הפרשות אלו לא יהיו ניתנות להחזרה למעביד , למעט במקרה שהעובד התפטר בנסיבות שאינן מזכות בפיצויים וימשוך כספים מקופת הגמל לפני שקמה לו הזכות לקבלת כספים מקופת הגמל לפי תקנונה בשל אירוע מזכה, או אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכוח סעיפים 16 ו - 17 לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג - 1963.

"אירוע מזכה" - מוות, נכות או פרישה בגיל 60 ויותר.