פ.ד. פסגות

 

פנסיה תקציבית

שינויים עפ"י ההסדר החדש בפנסיה תקציבית:
ניכוי תשלומים ממשכורתם של המבוטחים בפנסיה תקציבית
ביום 29 במאי 2003 אישרה הכנסת את חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו – 2004), התשס"ג–2003 (להלן - החוק). בפרק ט"ז לחוק האמור נקבע כי מעביד, כהגדרתו בסעיף 88 לחוק, ובכללו המדינה, אשר הסדר הפנסיה החל לגבי עובדיו, או חלק מהם, הוא תשלום קצבה מאוצר המדינה או מקופתו (להלן - פנסיה תקציבית) יועלה שיעור הניכוי ממשכורתם של המבוטחים כדלקמן:

א. החל מיום 1 בינואר 2004 ועד ליום 31 בדצמבר 2004 ינכה המעביד תשלומים בשיעור של 1% מהמשכורת הקובעת המשולמת לעובד או לנושא משרה (כהגדרתו בסעיף 88 לחוק), לפי העניין, שהסדר הפנסיה החל לגביו הוא פנסיה תקציבית.

ב. החל מיום 1 בינואר 2005 ואילך ינכה המעביד תשלומים בשיעור של 2% מהמשכורת הקובעת המשולמת לעובד או לנושא המשרה, לפי העניין, שהסדר הפנסיה החל לגביו הוא פנסיה תקציבית.

הניכוי כאמור יבוצע מהמשכורת הקובעת של העובד או של נושא המשרה, לפי העניין, במועד הניכוי, כהגדרתה בסעיף 88 האמור, היינו רכיבי המשכורת המשולמים לעובד שהיו מובאים בחשבון לצורך חישוב הקצבה, אילו אותו עובד או נושא משרה, לפי הענין, היה פורש לגמלאות באותו זמן.

הניכוי משכרם של עובדים המועסקים במסגרת חוזה בכירים ומבוטחים בפנסיה תקציבית, יבוצע ממשכורתם הקובעת לצורך פנסיה, בהתאם לאמור בחוזה ההעסקה של עובדים אלו.

התשלומים שינוכו על-ידי המעביד כאמור ישמשו אך ורק למטרת תשלום קצבה (או להחזר תשלומים לפי סעיף 94 לחוק) לעובדי המעביד ולנושאי המשרה, שפרשו לגמלאות, או לשאיריהם, לפי העניין. התשלומים ינוהלו בחשבון הכנסות במנהלת הגמלאות לגבי עובדי המשרדים ונושאי המשרה שגמלתם משולמת באמצעות מנהלת הגמלאות. במשרדים שגמלת עובדיהם או נושאי המשרה אינה משולמת באמצעות מנהלת הגמלאות יש לדאוג לפתיחת חשבון הכנסות לצבירת הניכויים כאמור לעיל.

עובד שיסיים את שירותו או נושא משרה שיסיים את כהונתו, ואשר אינו זכאי לתשלום קצבה מאוצר המדינה, מקופת המעביד או מקופת הגוף בו הוא כיהן, יהיה זכאי להחזר תשלומים שנוכו כאמור לעיל ממשכורתו. לגבי הכללים והתנאים לפיהם יוחזרו התשלומים לעובד תפורסם הנחיה נפרדת.

תחולת הניכוי החל ממשכורת חודש ינואר 2004.