פ.ד. פסגות

 

השוואה איכותית בין קרן פנסיה וותיקה גרעונית וקרן חדשה

נושאקרן פנסיה חדשהקרן פנסיה וותיקה גרעונית
ניהול הקרןניהול על ידי גורם פרטי - בדרך כלל חברות ביטוח או גופים פיננסים מנהל מורשה מטעם המדינה
איזוןאיזון אישי - אין סבסוד בין העמיתיםאיזון קולקטיבי - יש סבסוד בין העמיתים. בדרך כלל עמיתים צעירים מסבסדים מבוגרים
מימון הזכויותמימון מכספי העמיתים בלבד60% מימון מכספי העמיתים ו-40% סיוע ממשלתי. הבטחת הזכויות תלויה תלות מוחלטת בסיוע הממשלתי
אפשרות מעבר לקרן אחרתניתן לעבור לקרן פנסיה חדשה אחרת, ללא הפסד כספים וזכויותאין אפשרות מעבר לקרנות פנסיה אחרות
איזון משיכה חלקית של כספי פיצוייםניתן למשוך. יתרת הכספים תעניק זכויות פנסיה יחסיותניתן למשוך תוך שבירת תוכנית הפנסיה. יתרת הכספים תופנה לחסכון
צבירת זכויות בגין תשלום עודפים מעל לתקרה (תקרות)ניתן להעביר את התשלומים העודפים לקרן פנסיה כללית (לזקנה בלבד) או לכל אלטרנטיבה אחרת ולצבור זכויות נוספותאינם מקנים זכויות נוספות בקרן. נשארים בקרן לטובת כלל העמיתים בקרן
בחירת מסלולי ביטוחקיימים מגוון מסלולים מתוכם העמית יכול לבחור את הרכבי הביטוחים (נכות, שארים, זקנה) וזאת בהתאם לצרכיו.קיים מסלול אחד עם הרכב ביטוחים קשיח, מוכתב מראש, ולא בהכרח מתאים לצורכי העמית.
בחירת שכר מבוטח ו/או גובה הפרמיהגמישות בבחירת גובה השכר המבוטח ושיעור הפרמיה (דמי גמולים). ניתן לשלם 20.5%.אין גמישות - חייבים לבטח את מלוא השכר וכן לשלם דמי גמולים בשיעור קבוע בגובה 20.5% מהשכר
מיסוי - קצבה מזכה, קצבה מוכרתפטור על הקצבה לפי הגבוה מבין השתיים:
  • 35% מהקצבה המזכה עד לתקרה כיום כ - 6,800 ₪
  • כל הקצבה המוכרת ללא תקרה. קצבה מוכרת לצורך זה מוגדרת כחלק יחסי של הקצבה שנרכש מכספי העמית ומכספי המעסיק ששולם עליהם מס בשלב ההפקדה
פטור על הקצבה המזכה ועד התקרה בלבד. אין פטור על קצבה מוכרת
מיסוי - גיל פרישה ראשוני לקבלת הפטורנכות לצמיתות או גיל 60 ואילךנכות 75% לצמיתות או 65 לגבר, 60 לאישה. גיל המקודם (נדחה) לפי חוק גיל פרישה דהיינו; לגיל 67/64 בהתאמה.
אפשרות לביטוח ריסק זמניאפשרות לבטח לתקופה של עד 24 חודש ביטוח נכות ושאירים בלבד בפרמיה מוקטנת.אין אפשרות לביטוח נכות ושאירים בפרמיה מוקטנת.
ערכי פדיוןלפי נוסחה מחזירה לפחות 85% מערך הכספים הצבורים בקרןלפי נוסחה מחזירה פחות מ-85% מערך הכספים הצבורים. ייתכנו מקרים של החזרת כמחצית מערך הכספים הצבורים של העמית בקרן