פ.ד. פסגות

 

התאמת חלופות

תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים אשר נכנס לתוקף ב-1.2.2008 מסווג את קופות הגמל לקופות משלמות לקצבה ולקופות שאינן משלמות לקצבה. להלן תמצית מיפוי המוצרים הפנסיוניים החל מאותו מועד , תוך השוואת נושאים מרכזיים המאפיינים את המוצרים:

1. פוליסות ביטוח: פוליסות הביטוח נחלקות לשני סוגים :

פוליסות הוניות – פוליסות שמטרתן הייתה הבטחת חסכון חד פעמי בגיל פרישה. החל מינואר 2008 מוגדרות פוליסות אלו הפכו כקופה לא משלמת לקצבה. רוב חברות הביטוח הוסיפו לפוליסות אלה נספח קצבה אשר הפך אותן מ-1.1.2008 באופן אוטומטי לפוליסות משלמות קצבה. מפוליסות אלה , במידה ולא נתווסף נספח כזה ניתן יהיה לבצע משיכת כספים שהופקדו החל מינואר 2008 , רק ע"י העברתם לקופה משלמת לקצבה ומשיכתן משם.
פוליסות לקצבה – לגביהן לא חל שום שינוי היות ופוליסות אלו הבטיחו מראש את משיכת החסכון כקצבה חודשית מגיל הפרישה. פוליסות אלה מוגדרות כיום כקופה משלמת לקצבה.

2. קרנות פנסיה: נחלקות לשני סוגים מרכזיים מבחינת המבנה . שני הסוגים מהווים קופה משלמת לקצבה.

קרן פנסיה מקיפה – קרן המבטיחה קצבת זקנה מגיל הפרישה וכיסוי ביטוחי בצורת קצבה חודשית למקרה מוות ואובדן כושר עבודה.
קרן פנסיה חדשה כללית – קרן המבטיחה קצבת זקנה בלבד ללא כיסוי ביטוחי.

3. קופות גמל לתגמולים – קופות אשר מטרתן, עד לתיקון האמור, הייתה משיכה חד פעמית של סכום החיסכון בגיל הפרישה. החל מינואר 2008 הן מוגדרות כקופה לא משלמת לקצבה. משמעות ההגדרה, כאמור לעיל, היא כי משיכת הכספים שהופקדו בקופות אלו החל מינואר 2008, יכולה להתבצע רק ע"י העברת הכסף לאחת מהקופות המשלמות.

חשוב להדגיש 2 נקודות מרכזיות נוספות:

1. הכללים החדשים מתייחסים רק להפקדות כספי תגמולים. כספי פיצויים ניתנים למשיכה בסכום חד פעמי מכל אחת מהקופות, כאשר חבות המס בגינם נקבעת על פי תקנות מס הכנסה.
2. מי שהקצבה החודשית לה הוא זכאי עולה על הסכום המינימלי שנקבע, 3,850 ₪ לחודש במונחי ינואר 2008, יוכל להמיר את העודף שמעל סכום זה ( כולו או חלקו ) לסכום חד פעמי, בכפוף לתקנות המס בנדון.

הטבלה הבאה מציגה את ההבדלים העיקריים בין המוצרים השונים לאחר השינוי, כדלקמן:

נושא

פוליסת ביטוח

קרן פנסיה מקיפה

קופת גמל

קרן פנסיה כללית

סוג ההסכם

חוזה מחייב

תקנון

תקנון

תקנון

טווח החסכון

ארוך

ארוך

ארוך

ארוך

משיכה

גיל פרישה- לפחות 60

גיל פרישה- לפחות 60

גיל פרישה- לפחות 60

גיל פרישה- לפחות 60

ייעוד הקופה

קצבה משלמת

קצבה משלמת

קצבה לא משלמת

קצבה משלמת

מקדם קצבה

מובטח

לא מובטח

אין

לא מובטח

 

ביטוח חיים

סכום חד פעמי

קצבת שארים

לא קיים

לא קיים

פיצוי חודשי  למקרה אובדן כושר עבודה

      קיים

  קצבת נכות

לא קיים

לא קיים

דמי ניהול

מפרמיה שוטפת ומצבירה או מצבירה בלבד. משתנים בהתאם למוצר (בממוצע 5% מפרמיה       ו- 1.25% מצבירה)

דמי ניהול מפרמיה שוטפת ומצבירה (6% מהפרמיה  ו-0.5% מצבירה, על פי התקנון

דמי ניהול מצבירה בלבד (מקסימום 2%)

דמי ניהול מצבירה בלבד (מקסימום 2%)

הטבות מס – זיכוי שכיר ועצמאי סעיף 45

35%

35%

35%

35%

הטבות מס הפרשות – ניכוי + זיכוי עצמאי עד תקרה

16%

16%

16%

16%

הבטחת תשואה

לא קיימת

קיימת על 30% מההשקעות באמצעות אג"ח מיועדות- תשואה ריאלית של 4.86%

לא קיימת

לא קיימת

עלויות ביטוח למקרה מוות או אובדן כושר עבודה

גבוהות יחסית – תעריף פרטני

נמוכות יחסית- תעריף קבוצתי

לא קיים

לא קיים