פ.ד. פסגות

 

השוואה בין פנסיה תקציבית, קרנות הפנסיה הוותיקות וקרנות הפנסיה החדשות

קרנות פנסיה חדשות "מאוזנות" קרנות פנסיה ותיקות "מאוזנות"
לוח פנסיה מדורג
קרנות פנסיה ותיקות "גרעוניות"
לוח פנסיה - 2% קבוע
פנסיה תקציבית סעיף
חבר/עמית בקופת גמל לקצבה על פי הגדרות תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) התשכ"ד 1964 חבר/עמית בקופת גמל לקצבה על פי הגדרות תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל) התשכ"ד 1964 חבר/עמית בקופת גמל לקצבה על פי הגדרות תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) התשכ"ד 1964 עובד מדינה או עובד בגוף המבטיח פנסיה תקציבית מכוח הסכם עבודה קיבוצי המעמד המשפטי של העובד
תקנות קרן הפנסיה, ניתנות לשינוי לפי תוצאות מאזן אקטוארי.
המאזן האקטוארי משתנה או כאשר משתנה התשואה או כאשר תוחלת החיים גדלה, גם כן כמו פוליסה משתתפת ברווחים
תקנות קרן הפנסיה, ניתנות לשינוי בעת שיש שינוי בתנאים המשפיעים על חישובי הפנסיה (תשואה, גורמים אקטואריים) והשינוי יהיה בהתאם להשפעת שינוי התנאים.
וכן בהתאם למצב האקטוארי של הקרן.
כמו בפוליסה משתתפת ברווחים
תקנות קרן הפנסיה, ניתנות לשינוי בכל עת לפי החלטת הנהלת הקרן.
יש לקבל אישור ע"י אגף שוק ההון
חוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב), התש"ל 1970 לגבי עובד מדינה או הסכם עבודה קיבוצי לגבי עובד בגוף אחר.
שינויים - ע"י שינוי החוק או ההסכם הקיבוצי
עיגון חובות וזכויות העובד
אין חובת צירוף עובדים אין חובת צירוף עובדים חובת צירוף עובדים לפי הסכם קיבוצי או לפי הסכם מיוחד בין קרן הפנסיה לבין המעסיק תחולה אוטומטית של החוק או ההסכם הקיבוצי כנ"ל חובת הצטרפות
אפשרית אפשרית לא קיימת לא קיימת הצטרפות יחידים שלא לפי הסכם קיבוצי
תשלום גמיש לפי סיכום בין עובד לבין מעסיק ולפי גובה התשלום ייקבעו הזכויות הנצברות.
התשלום כולל תגמולי עובד, תגמולי מעסיק ופיצויים.
תשלום מעסיק:
תגמולים מ- 0% עד 6%
פיצויים מ- 0% עד 8.33%
תשלום עובד:
תגמולים מ- 0% עד 5.5%
סה"כ מ- 0% עד 19.83%
תשלום גמיש לפי סיכום בין עובד לבין מעביד ולפי גובה התשלום ייקבעו הזכויות הנצברות.
התשלום כולל תגמולי עובד, תגמולי מעסיק ופיצויים.
תשלום מעסיק:
תגמולים מ- 0% עד 6%
פיצויים מ- 0% עד 8.33%
תשלום עובד:
תגמולים מ- 0% עד 5.5%
סה"כ מ- 0% עד 19.83%
ע"פ מס הכנסה ותר לשלם 19.83% וכן ע"פ התקנון שלהם מותר להפריש להם 19.83% אבל לפי תקרה של פעמיים משכר ממוצע במשק
תשלום מעסיק:
6% - תגמולים,
6% - ע"ח פיצויים
תשלום עובד:
5.5% - תגמולים
סה"כ:
17.5% מהמשכורת
מי שבפנסית זקנה בלבד (פנסית יסוד) משלם:
5.5% - תגמולי עובד
6% - תגמולי מעסיק
סה"כ: 11.5%.
מי שהצטרף מעל גיל 55 גבר, 50 אישה משלם 17.5% וזכאי רק לפנסית זקנה ללא כיסוי לנכות ושאירים.

מס הכנסה מתיר:
5.5% + 6% + 8.33% = 19.83%
5.5% + 6% + 6% = 17.5%
אין תשלום, הפנסיה ממומנת מהתקציב תשלום נדרש לפנסיה
איזון אקוטארי.
חישוב על בסיס ריבית ריאלית 4.6%
איזון אקטוארי.
חישוב על בסיס ריבית ריאלית 5.5%.
במידה ויקטינו את אחוז הריבית יצטרכו להקטין את הזכויות
גרעון הנובע בעיקרו מפער בין התחייבויות הקרן לבין תקבוליה בגילאי המצטרפים השונים סעיף נדרש בתקציב המדינה או במאזן גוף בגובה מכלול ערך ההתחייבויות גרעון/עודף אקטוארי
לפי גוה התשלום מחולק ב- 17.5%.
מי ששילם 17.5% משכורת מבוטחת תתאים למשכורתו מי ששילם פחות משכורת מבוטחת תהיה קטנה ממשכורתו ומי ששילם יותר משכורת מבוטחת תהיה גבוהה ממשכורתו.
תקרת תשלום לפי 17.5% משכר ממוצע במשק X 2
לפי גובה התשלום מחולק ב- 17.5% ובפנסית זקנה בלבד 11.5% משכורת מבוטחת תתאים למשכורתו מי ששילם פחות משכורת מבוטחת תהיה קטנה ממשכורתו ומי ששילם יותר משכורת מבוטחת תהיה גובהה ממשכורתו.
גם פה וגם בחדשות, כל אחד משלם כמה שרוצה (מס הכנסה קבע תקרה)
לפי משכורתו של העובד המוגדרת בתנאי העבודה ושממנה משלמים לקרן הפנסיה.
לא כל מרכיבי השכר מבוטחים.
אותה משכורת שממנה שלמו את 17.5% או 11.5%
לפי משכורת של העובד המוגדרת בתנאי העבודה.
לא כל רכיבי השכר מבוטחים, זה קבוע בהסכמי העבודה
משכורת מבוטחתבפנסיה
אין מגבלה לקצב גידול אין מגבלה לקצב גידול קצב הגידול, הכוונה לגידול ריאלי מירבי 2% לשנה.
ההסתדרות והאוצר רוצה להגביל זאת ל- 2% לשנה.
עדיין אין מגבלה (2% ריאלי מעבר למדד)
לפי קצב גידול משכורתו של העובד קצב גידול משכורת מבוטחת בפנסיה
כיסוי מקרי:
זקנה, נכות - אובדן כושר עבודה, שאירים במקרה פטירה
כיסוי מקרי:
זקנה, נכות - אובדן כושר עבודה, שאירים במקרה פטירה
כיסוי מקרי:
זקנה, נכות - אובדן כושר עבודה, שאירים במקרה פטירה
כיסוי למקרי:
זקנה, נכות - אובדן כושר עבודה, שאירים במקרה פטירה
פנסיה מקיפה
אין, יש רק מקיפות יש, למי שבפנסית זקנה בלבד ללא נכות ושאירים (ראה זכויות לפי זכויות פנסית זקנה כחלק מהמקיפה) יש, רק לקבוצות אוכלוסיה מוגדרות (ראה זכויות לפי זכויות פנסית זקנה כחלק מהמקיפה) אין פנסית זקנה בלבד (פנסית יסוד)
זכויות פנסית זקנה (חלק מהפנסיה המקיפה)
גבר - 65
60 - אישה
גבר - 65
60 - אישה
גבר - 65
60 - אישה
גבר - 65
60 - אישה
גיל פרישה
פנסיה עולה על סכום מסויים פנסיה עולה על סכום מסויים.
אין מגבלת זמן אבל יש פנסיה מינימלית של 5% משנה ממוצע במשק במידה ויקבל פחות אז יקבל באופן חפ' החזר
120 חודשי חברות לפחות 10 שנות שירות.
לא חייב שכל השנה יעבוד מספיק שיעבוד חודש בשנה.
העיקר שיהיה לו וותק מתחילת העבודה עד הפרישה שלומר, לא חייב 120 חודשי עבודה
תנאי לזכאות לפנסית זיקנה
שיעור פנסיה המתאים לכל גיל ללא תקרה.
לצעירים - יותר מ- 2% לשנה.
למבוגרים - פחות מ- 2% לשנה
שיעור פנסיה המתאים לכל גיל ללא תקרה.
לצעירים - יותר מ- 2% לשנה.
למבוגרים - פחות מ- 2% לשנה
2% לכל שנה, תקרה 70%.
תוספת פיצוי חד פעמי של 75% ממשכורת קובעת לפנסיה לכל שנה מעל 35 שנה
2% לכל שנה, תקרה 70%.
ונוספת פיצוי חד פעמי של משכורת לכל שנה שמעל 35 שנה
שיעור פנסיה מהמשכורת הקובעת לפנסיה
משכורת ממודדת -
הצמדת כל המשכורות השנתיות המבוטחות שמהן שולם לקרן למדד ליום הפרישה
משכורת ממודדת -
הצמדת כל המשכורות השנתיות המבוטחות שמהן שולם לקרן למדד ליום הפרישה
קיימות שתי שיטות:
שיטת 3 שנים -
משכורת לפי שיעור משרה ממוצע משוקלל בכל תקופת העבודה ולפי דרגה ממוצעת ב- 3 שנים אחרונות לפני הפרישה, רכיבי שכר שמהם שולם בחלק מתקופת החברות בקרן נכללים יחסית.
שיטת ממוצעים -
ייחוס שוטף של משכורת מבוטחת לשכר ממוצע במשק.
חישוב יחס ממוצע לכל תקופת החברות בקרן.
חישוב משכורת קובעת לפי יחס ממוצע ולפי שכר ממוצע.
בשתי השיטות:
קצב גידול משכורת קובעת לפנסיה מוגבל בקצב של 2% לשנה
משכורת אחרונה לפי שיעור משרה ממוצע משוקלל בכל תקופת העבודה שיטת חישוב משכורת קובעת לפנסיה
סיכום לכל שנות הגיל של המכפלות:
% פנסיה לשנת הגיל מוכפל במשכורת קובעת לפנסיה
סיכום לכל שנות הגיל של המכפלות:
% פנסיה לשנת הגיל מוכפל במשכורת קובעת לפנסיה
2% X ותק (תקרה 70%) Xמשכורת קובעת לפנסיה 2% X ותק (תקרה 70%) Xמשכורת קובעת לפנסיה חישוב פנסית זקנה
לכל החיים
עם תקופת מינימום מובטחת
לכל החיים לכל החיים לכל החיים תקופת תשלום הפנסיה
אשה/בעל או ידוע/ידועה בציבור שהיו נשואים לפחות 2 שנים או נולד להם ילד.
לאלמנה או לאלמן 60% מהפנסיה של הנפטר/ת
אשה/בעל או ידוע/ידועה בציבור שהיו נשואים לפחות 2 שנים או נולד להם ילד.
לאלמנה או לאלמן 60% מהפנסיה של הנפטר/ת
אשה/בעל או ידוע/ידועה בציבור שהיו נשואים לפחות 2 שנים או נולד להם ילד.
לאלמנה - 60% מהפנסיה של הנפטרלאלמן - 30% מהפנסיה של הנפטרת
אשה/בעל או ידוע/ידועה בציבור שהיו נשואים לפחות 3 שנים או נולד להם ילד.
לאלמנה/אלמן - 60% מהפנסיה של הנפטר ולא יותר מ- 40% מהמשכורת הקובעת
אלמנת/אלמן פנסיונר
לכל יתום - 30% מהפנסיה של הנפטר/ת לכל יתום - 30% מהפנסיה של הנפטר/ת לכל יתום - 20% מהפנסיה של הנפטר/ת לכל יתום - 15% מהפנסיה של הנפטר + 25% לכל היתומים אם אין בן זוג המקבל פנסיה יתום של פנסיונר מתחת לגיל 21
100% מהפנסיה של הנפטר/ת 100% מהפנסיה של הנפטר/ת 100% מהפנסיה של הנפטר/ת 90% מהפנסיה של הנפטר/ת תקרה לכל שאירי הפנסיונר
לאלמנה לכל ימי חייה
ליתום - עד גיל 21.
תיתום שאינו מסוגל לכלכל עצמו לכל החיים
לאלמנה לכל ימי חייה
ליתום - עד גיל 21.
תיתום שאינו מסוגל לכלכל עצמו לכל החיים
לאלמנה לכל ימי חייה
ליתום - עד גיל 21.
תיתום שאינו מסוגל לכלכל עצמו לכל החיים
לאלמנה - כל עוד לא נישאה.
בעת נישואין מענק חד פעמי.
ליתום - כל עוד לא עומד ברשות עצמו (גיל 18 ואם בשירות סדיר עד גיל 21).
ליתום שאינו מסוגל לכלכל עצמו לכל החיים
תקופת תשלום פנסית שאירי פנסיונר
אפשרות היוון 25% מהפנסיה ל- 5 שנים בתנאי שפנסית זקנה עולה על סכום מסויים אפשרות היוון 25% מהפנסיה ל- 5 שנים בתנאי שפנסית הזקנה עולה על סכום מסוים אפשרות היוון 25% מהפנסיה ל- 5 שנים בתנאי שהחברות עולה על 15 שנה והפנסיה עולה על 50% מהשכר הממוצע במשק אפשרות היוון 25% מהפנסיה ל- 6 שנים היוון פנסיה
אפשרות פרישה מוקדמת עד 5 שנים לפני גיל פרישה בתנאי שפנסיה עולה על סכום מסוים.
גיל פרישה מוקדם ביותר 60 לגבר ואשה.
הפנסיה מופחתת במקדמי הפחתה
אפשרות פרישה מוקדמת עד 5 שנים לפני גיל פרישה בתנאי שפנסיה עולה על סכום מסוים.
הפנסיה מופחתת במקדמי הפחתה
אפשרות פרשישה מוקדמת עד 5 שנים לפני גיל פרישהבתנאי חברות 15 שנה לפחות.
הפנסיה מופחתת במקדמי הפחתה
אפשרות פרישה מוקדמת בגיל 60 - בתנאי 10 שנות שירות.
בגיל 55 - תנאי 25 שנות שירות.
בגיל כלשהוא - תנאי 20 שנות שירות בהוראה כמורה או כגננת.
הפנסיה משולמת במלואה
פרישה מוקדמת
פנסיה שנצברה לגיל פרישה גדלה בשיעור של כ- 8% לכל שנת דחיה, ובנוסף לכל צבירת שיעורי פנסיה נוספים תמורת תשלומים נוספים פינסיה שנצברה לגיל פרישה גדלה בשיעור של כ- 80% לכל שנת דחיה' ובנוסף לכך צבירת שיעורי פנסיה נוספים תמורת תשלומים נוספים המשך צבירת שיעורי פנסיה רגילים ותוספת 1.5% לכל שנת דחיה עד תקרה של 70% הפנסיה ממשיכה להיצבר כרגיל עד תקרה של 70% דחיית פרישה
אין מותנה בתשלום מיוחד מותנה בתשלום מיוחד החל מגיל 40 בתנאי של 10 שנות שירות לפי החלטת נציב שירות המדינה הסדרי פרישה מיוחדים
זכויות פנסיה לשאירי עובד
זכאות מיידית.
5 שנות חברות לפחות אם המוות אירע ממחלה קודמת
זכאות מיידית.
5 שנות חברות לפחות אם המוות אירע ממחלה קודמת
1 שנת חברות לפחות.
3 שנותחברות לפחות אם המוות אירע ממחלה מוקדמת.
הצטרפות מתחת לגיל 55 - גבר או 50 - אישה
3 שנות שירות לפחות תנאי זכאות
אשה/בעל או ידוע/ידועה בציבור.
לאלמנה/אלמן -
60% מפנסית זיקנה צפויה ותקרה של 60% ממשכורת מבוטחת
אשה/בעל או ידוע/ידועה בציבור.
לאלמנה/אלמן -
60% מפנסית זקנה צפויה ותקרה של 60% ממשכורת מבוטחת
אשה/בעל או ידוע/ידועה בציבור.
אלמנה -
40% מהמשכורת הקובעתלאלמן -20% מהמשכורת הקובעת
אשה/בעל או ידוע/ידועה בציבור.
אלמנה/אלמן -
40% מהמשכורת האחרונה של הנפטר/ת, לפי שיעור משרה ממוצע משוקלל בכל תקופת עבודתו ולא פחות משיעור משרתו האחרון אם שיעור משרה זה היה פחות מ- 5 שנים
אלמנה/אלמן
ילד עד גיל 21 ויתום נכה לכל החיים.
לכל יתום -
30% מפנסית זקנה צפויה ותקרת 30% ממשכורת מבוטחת.
יתום משני הורים - 60%
ילד עד גיל 21 ויתום נכה לכל החיים.
לכל יתום -
30% מפנסית זקנה צפויה ותקרת 30% ממשכורת מבוטחת.
יתום משני הורים - 60%
ילד עד גיל21 ויתום נכה לכל החיים.
לכל יתום -
20% מהמשכורת הקובעת.
יתום משניהורים - 40%
ילד עד גיל 20 ואם בשירות צבאי עד גיל 21, יתום נכה לכל החיים.
לכל יתום -10%
מהמשכורת האחרונה אם יש אלמן/אלמנה + 5% לכל היתומים.
15% מהמשכורת האחרונה אם אין אלמן/אלמנה + 15% לכל היתומים
יתום
15% מפנסית זיקנה צפויה ותקרה 15% ממשכורת מבוטחת 15% מפנסית זיקנה צפוי ותקרה 15% ממשכורת מבוטחת 15% מהמשכורת הקובעת תלויים בנפטר/ת 10% לכל תלוי אם אין אלמן/אלמנה או יתום, אזי 15% לכל תלוי נתמכים אחרים
100% פנסית זקנה צפוי ולא יותר מ- 100% ממשכורת מבוטחת 100% מפנסית זיקנה צפויה ולא יותר מ- 100% ממשכורת מבוטחת 80% מהמשכורת הקובעת ללא נתמכים אחרים.
85% מהמשכורת הקובעת עם נתמכים אחרים
70% מהמשכורת תקרה לכל השאירים
לפי שיטת חישוב פנסית זיקנה כאשר לכל התקופה מיום הפטירה ועד גיל פרישה צפוי חישוב לפי משכורת מבוטיחת בתקופה אחרונה לפני פטירה לפי שיטת חישוב פנסית זיקנה כאשר לכל התקופה מיום הפטירה ועד גיל פרישה צפוי חישוב לפי משכורת מבוטחת בתקופה אחרונה לפני פטירה קיימות שתי שיטות:
שיטת משכורת אחרונה - משכורת אחרונה + רכיבי שכר שמהם שולם בחלק מתקופת החברות בקרן נכללים יחסית.
שיטת ממוצעים - לפי הגבוה מבין -חישוב לפי שיטת פנסית זיקנה עד ליום הפטירה.
חישוב כנ"ל בתוספת חישוב מיום הפטירה ועד גיל פרישה כאשר לכל התקופה נקבע יחס משכורת אחרונה לפני פטירה לשכר ממוצע במשק לפני הפטירה
משכורת אחרונה שיטת חישוב משכורת קובעת לפנסיה
לאלמנה/אלמן - לכל החיים.
ליתום - עד גיל 21.
לנתמכים - לכל החיים
לאלמנה/אלמן - לכל החיים.
ליתום - עד גיל 21.
לנתמכים - לכל החיים
לאלמנה/אלמן - לכל החיים.
ליתום - עד גיל 21.
לנתמכים - לכל החיים
לאלמנה/אלמן לכל החיים כל עוד לא נישאו, בעת נישואין מענק חד פעמי.
ליתום - כל עוד אינו עומד ברשותעצמו (גיל 18 ואם שירות סדיר עד גיל 21).
לנתמכים - לכל החיים
תקופת תשלום הפנסיה לשאירים
החזר כספים לפי ערכי פדיון החזר כספים לפי ערכי פדיון החזר כספים לפי ערכי פדיון משולמים פיצויים פטירה כשאין שאירים זכאים לפנסיה
אין קשירה אין קשירה במקרה זכאות לפנסיה מכח חוקי שיקום אחרים ובעיקר נפגעי עבודה ונפגעי פעולות איבה תשלו םרק השלמת פנסיה במקרה זכאות לפנסיה לשאירים מכח חוקי שיקום אחרים יהיה על הזכאי לבחור בין הפנסיות קשירה לזכאות לפנסית שאירים ממקורות אחרים
זכויות פנסיה נכות
זכאות מיידית.
5 שנות חברות לפחות אם הנכות אירעה ממחלה קדומת.
נכות נמשכת לפחות 3 חודשים
זכאות מיידית.
5 שנות חברות לפחות אם הנכות אירעה ממחלה קודמת.
נכות נמשכת לפחות 3 חודשים
1 שנת חברות לפחות.
3 שנות חברות לפחות אם הנכות אירעה ממחלה קודמת.
הצטרפות מתחת לגיל:
55 - לגבר
50 - אשה
נכות נמשכת לפחות 3 חודשים והסתיים ניצול ימי מחלה
5 שנת שירות, דרגת נכות העולה על 25%, או 10 שנות שירות עם דרגת הנכות פחותה מ- 25% תנאי זכאות
אובדן כושר עבודה בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת אובדן כושר עבודה בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת אובדן כושר עבודה בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת אובדן כושר עבודה בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת הגדרת נכות
לפי שיעור פנסיה צפוי לגיל פרישה ולא יותר מ- 75% ממשכורת מבוטחת לפי שיעור פנסיה צפוי לגיל פרישה ולא יותר מ- 75% ממשכורת מבוטחת לפי שיעור פנסיה צפוי לגיל פרישה (תקרה 70%) 20% מהמשכורת הקובעת בתוספת 3% לכל אחוז נכות שיעור פנסית נכות
ראה הגדרה בפנסית שאירים ראה הגדרה בפנסית שאירים ראה הגדרה בפנסית שאירים ראה הגדרה בפנסית שאירים משכורת קובעת לפנסית נכות
כל חלקיות נכות כל חלקיות נכות כל חלקיות נכות כל חלקיות נכות העולה על 25% חלקיות הנכות
3 חודשים 3 חודשים תום צבירת ימי מחלה ולא פחות מ- 3 חודשים תום צבירת ימי מחלה תקופת המתנה
לפי אורך תקופת אובדן כושר עבודה או עד גיל פרישה לפי אורך תקופת אובדן כושר עבודה או עד גיל פרישה לפי אורך תקופת אובדן כושר עבודה או עד גיל פרישה לפי אורך תקופת אובדן כושר עבודה או לכל החיים תקופת תשלום פנסית נכות
כמעמד עמית הזכאי לכל הזכויות, הן למקרה פטירה והן לגיל פרישה כמעמד עמית הזכאי לכל הזכויות, הן למקרה פטירה והן לגיל פרישה כמעמד כמית הזכאי לכל הזכויות, הן למקרה פטירה והן לגיל פרישה מעמד של פנסיונר מעמד הנכות בתקופת הנכות
פנסיה צמודה למדד מידי חודש פנסיה צמודה למדד מידי חודש פנסיה צמודה למדד במועד תשלום תוספתיוקר לשכירים במשק פנסיה צמודה לדרגתהעובד שלפיה נקבעה המשכורת הקובעת דרך הצמדת הפנסיות - זיקנה, נכות ושאירים
העובד יכול לשלם לפי יכולתו ובהתאם לתשלום ייקבעו הזכויות בתקופה זאת העובד יכו לשלם לפי יכולתו ובהתאם לתשלום ייקבעו הזכויות בתקופה זאת העובד יכול לשלם 17.5% משכרו העובד יכול לשלם 18.5% משכרו המשך תשלומים בזמן חל,ת
אפשרות בחירה בין שמירת זכויות מלאה או חלקית לבין משיכת הכספים שנצברו, משיכה מלאה או חלקית אפשרות בחירה בין שמירת זכויות מלאה או חלקית לבין משיכת הכספים שנצברו, משיכה מלאה או חלקית חובת בחירה בין שמירת זכויות פנסיה לבין משיכת הכספים שנצברו חובת בחירה בין שמירת זכויות פנסיה לבין קבלת פיצויי פיטורים הפסקת עבודה
אפשרות המשך כבודד ללא תנאי אפשרות המשך כבודד ללא תנאי אפשרות המשך כבודד בתנאי ותק של 1 שנה חברות לפחות אין אפשרות המשך חברות כבודד
אין רציפות קיימת רציפות זכויות עם חלק מקרנות פנסיה ועם פנסיה תקציבית קיימת רציפות זכויות עם קרנות פנסיה ועם פנסיה תקציבית קיימת רציפות זכויות עם קרנות פנסיה ועם פנסיה תקציבית בעיריות, רשויות מקומיות רציפות זכיות
זכויות פנסיה מוקפאותללא תנאי.
פנסיה מוקפאת כוללת זיקנה, שאירים ופנסית נכות מלאה ותמידית
זכויות פנסיה מוקפאותללא תנאי.
פנסיה מוקפאת כוללת זיקנה, שאירים ופנסית נכות מלאה ותמידית
זכויות פנסיה מוקפאות בתנאי של 10 שנות שירות לפחות.
פנסיה מוקפאת כוללת זיקנה, שאירים ופנסית נכות מלאה ותמידית
זכויות הפנסיה מוקפאות בתנאי של 10 שנות שירות לפחות, ובחירה בהקפאת זכויות תוך חצי שנה מסיום עבודה.
פנסיה מוקפאת כוללת זיקנה ושאירים
הקפאת זכויות
קיים בחלק מהקרנות קיים בחלק מהקרנות כלפיצד ג' שגרם נזק לעובד.
לפי פקודת הנזיקין ולפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים
כלפיצד ג' שגרם נזק לעובד.
לפי פקודת הנזיקים ולפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים
זכאות לתיחלוף
לפי המפורט לגבי נכות לפי המפורט לגבי נכות לפי המפורט לגבי נכות ושאירים לפי המפורט לגבי נכות ושאירים
קיזוז הכנסה מקופה ציבורית
כפל גמלאות