פ.ד. פסגות

 

קרנות הפנסיה הוותיקות

קרנות הפנסיה שבהסדר זה

ההסדר הנוכחי אינו משנה את התנאים לקרנות פנסיה וותיקות הפועלות עפ"י איזון אקוטארי (תשורה, יוזמה, עתידית ועתודות) ואינו משנה את התנאים לקרנות הפנסיה וותיקות אשר ב 31.12.01 עפ"י המאזן האקטוארי, הגרעון האקטוארי היה פחות מ 10%.

הקרנות הוותיקות הבאות כלולות בהסדר:

 1. קרן הפנסיה "מבטחים"
 2. קרן הפנסיה "מקפת"
 3. קרן הפנסיה "נתיב"
 4. קרן הפנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים.
 5. קרן הפנסיה של פועלי הבניין ועבודות ציבוריות.
 6. קרן הגימלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות (קג"מ).

קרנות מפעליות:

 1. קרן הגימלאות של עובדי "אגד"
 2. קרן הגימלאות של עובדי "דן"
 3. קרן הפנסיה לעובדי הדסה.
 4. קרן הפנסיה של הסוכנות היהודית.

חישוב הפנסיה אחיד

אחד מעקרונות היסוד של הרפורמה הנו המעבר לשיטת חישוב פנסיה אחידה על מנת שלא להפלות בין "עמיתים הנמצאים בקרנות שונות .לשם כך אומצה שיטת 'יחסי שכר' המוכרת יותר כ "שיטת הממוצעים )הנהוגה עוד לפני השינוי בקרנות הפנסיה הוותיקות מקפת ,קג"מ וחלק ממבטחים), ותונהג מכאן ואילך בכל קרנות הפנסיה שבתכנית ההבראה.
על פי שיטה זו הפנסיה מחושבת באופן הבא :
את גובה הפנסיה מחשבים כך :את השכר המבוטח בכל חודש מחלקים בשכר הממוצע במשק לאותו חודש ומקבלים יחס (מכאן השם "שיטת יחסי שכר "). למשל בשנת 2003 הייתה לעמית משכורת של 7,500 ₪ השכר הממוצע היה 6,964 ₪ היחס שלו הוא 1.07 לאותה שנה.

1.07 = 6964 / 7500

הגיע העמית לגיל הפנסיה מבצעים חישוב של ממוצע כל היחסים (נניח יחס של 1.07 לשנה הראשונה ,יחס של 0.98 לשנה השניה ,יחס של 1.1 לשנה השלישית וכו ' - מחברים את כל המספרים הללו ומחלקים במספר השנים -במקרה זה 3.15 חלקי 3 ומקבלים 1.05)
זה היחס בקובע מבחינת העובד - כשיגיע לגיל הפנסיה מכפילים את היחס הזה בשכר הממוצע במשק באותה השנה (נניח 8,000 ₪ (.
השכר הקובע לפנסיה יהיה לכן 8,000 ₪ כפול 1.5 שווה 8400 ש"ח .
את השכר הקובע מכפילים באחוזי הפנסיה שצבר העמית (2%לכל שנה ) וזוהי הפנסיה שתשולם לו לכל ימי חייו ולשאיריו אחרי מותו (למשל חסך 31 שנה הפנסיה שלו תהיה 62% כפול 8400 שווה 5208 ש"ח).
בדרך זו מוצמד שכרו של העמית לשכר הממוצע במשק (ניסיון העבר מלמד כי השכר הממוצע במשק מתפתח לאורך זמן בקצב מהיר מהתפתחות המדד).

על מי תשפיע השיטה החדשה

כמובן שיישום שיטה זו לא ישפיע על העמיתים בקרנות הפנסיה מקפת וקרן הגמלאות (שכבר מבוטחים בשיטה זו ). לעמיתים במבטחים ,חקלאים ,נתיב ובניין ,תחושב הפנסיה על פי שיטה זו רק בגין תשלומים שיתקבלו בקרנות לאחר כניסת השינויים לתוקף ,כלומר בגין תקופות קודמות ימשיכו לשלם להם פנסיה לפי שיטת שלוש שנים אחרונות .
שים לב מכיוון שחלק מהצבירה שלך עשויה הייתה להיות על פי השיטה הקודמת תהיה הפנסיה שלך מורכבת גם משכר קובע לפי השיטה החדשה וגם משכר קובע לפי השיטה הישנה וזאת על פי מספר השנים בהן חסכת בכל אחת מהשיטות.

עיקרי השינויים:

 1. התשלומים לפנסיה הוותיקה
  • במצב הקודם התשלומים היו:
   עובד - 5.5% תגמולים
   מעסיק - 6% תגמולים, 6% ע"ח פיצויים
   סה"כ הפרשות לקרן - 17.5% משכר קובע
  • התשלומים יועלו החל מינואר 2004 בהדרגה עד שנת 2007 כדלקמן:

   רכיב עד 31/12/03 מינואר 2004 מינואר 2005 מינואר 2006 מינואר 2007
   עובד 5.50% 5.83% 6.17% 6.5% 7.00%
   מעביד תגמולים 6.00% 6.33% 6.67% 7.00% 7.50%
   מעביד פיצויים 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%
   סה"כ 17.50% 18.16% 18.84% 19.50% 20.50%

   המשמעות:

   • ייקור של 17% בתשלומים
   • הגדלת עלויות למעסיק - תוספת של 1.5% מהשכר.
   • פגיעה בשכר נטו - שקול להפחתת שכר ברוטו של 4%-5%
   • הגדלת התשלום - חובה

   הגידול בתשלומי העובד ילווה בגידול בהטבת המס הניתנת בהפקדה לקרן פנסיה ,קודם לרפורמה תקרת ההטבה הייתה זיכוי של 35% מגובה ההפרשה עד תקרה של 5% מהמשכורת (עד שכר של 10,200 ₪) אחרי הרפורמה הטבה זה תגדל ל -35%עד תקרה של 7.5% מהמשכורת.
  הערות:
  • למרות הגדלת התשלומים לא יוגדלו הזכויות הפנסיוניות, לפיכך תמשיך צבירת 2% פנסיה לכל שנה ולא יותר מ - 70% פנסיה משכר קובע.
  • המעביד יקבל הנחה בגובה של 1% מתשלומיו לביטוח הלאומי.
  • מעסיק ועובד שלא יגדילו את תשלומיהם בהתאם לתיקון, יצברו שכר קובע לפנסיה בהקטנה שביחס 17.5%/20.5% , כלומר השכר הקובע לפנסיה יוקטן ב - 14.63%.
  • בקרנות פנסיה וותיקות מאוזנות אקטוארית, או קרנות פנסיה חדשות, הגדלת התשלומים תהיה אופציה ולא חובה מכיוון שבקרן פנסיה מאוזנת אקטוארית הגדלת התשלומים תגדיל את הפנסיה, אין צורך בכיסוי הגירעון.
  • במקום עבודה שלו הסכם קיבוצי על תשלומים חריגים, יידרש העובד להוסיף 1% ומעסיק 2% מעבר לאמור בהסכם.
 2. גיל הפרישה לפנסיה
  לנוכח הגידול המתמיד בתוחלת החיים ,מונתה בשנת 1997 ועדה ציבורית שתפקידה היה לבחון את סוגיית גיל הפרישה מעבודה. בהתאם להמלצת הוועדה נקבע בתוכנית הרפורמה בפנסיה ,כי יש לדחות את גיל הפרישה לגברים לגיל 67 ולנשים לגיל 64.
  על מנת לאפשר למשק להסתגל לגיל הפרישה חדש ועל מנת שתהיה השפעה פחותה על האוכלוסייה היותר מבוגרת ,נקבע כי הדחייה תעשה באופן מדורג שיתפרש על 6 שנים לגברים ו 21 שנים לנשים כמפורט בטבלה שלהלן :

  שנת הזכאות גיל פרישה לגבר גיל פרישה לאישה
  2004 65 ושליש 60 ושליש
  2005 65 ושני שליש 60 ושני שליש
  2006 66 61
  2007 66 ושליש 61 ושליש
  2008 66 ושני שליש 61 ושני שליש
  2009 67 62
  2010 67 62
  2011 67 62
  2012 67 62 ושליש
  2013 67 62 ושני שליש
  2014 67 63
  2015 67 63 ושליש
  2016 67 63 ושני שליש
  2017 67 64
  2018 67 64
  2019 67 64
  2020 67 64
  2021 67 64
  2022 67 64
  2023 67 64
  2024 67 64

  הערה:
  הקדמת כל שנה בפרישה מוקדמת תפחית את זכויות הפנסיה ב - 5% . לדוגמא: עמית הפורש בגיל 65 יפחית את זכויותיו ב - 10%.
  גיל הפרישה המינימלי לגברים ונשים הינו 60.
  • גיל הזכאות לקצבה מהמוסד לביטוח לאומי ישונה בהתאם
  • הקטנה משמעותית בזכויות בקרנות הותיקות
  • עובד שטרם צבר 70% - ימשיך ויצבור זכויות גם בתקופת הדחייה.
  השלמת הגרעון שנוצר עקב אי דחיית גיל הפרישה לנשים ל-67 - יחול כולו על המדינה (ולא יקטין במחצית ההפרש את הפנסיה לנשים)
 3. המשכורת הקובעת לפנסיה
  לשיטת חישוב המשכורת הקובעת לפנסיה חשיבות והשפעה רבה על גובה הפנסיה החודשית .
  עד היום הכרנו שתי שיטות עיקריות לחישוב המשכורת הקובעת:
  1. שיטת הממוצעים, במסגרתה חישבו ממוצע משוקלל [צמוד לשכר הממוצע במשק] של כל השנים בהם הפריש העובד לקרן פנסיה, לרוב התייחסה השיטה למי ששילם יותר מ- 25 שנים לקרן פנסיה .
  2. שיטת ממוצע השכר, במסגרתה חישבו ממוצע שכר [צמוד למדד] לפי גובה שכר בשלוש השנים האחרונות.
  עפ"י ההסדרים החדשים - שיטת חישוב השכר תעשה לפי שיטת הממוצעים. עובד שבמקום עבודתו היה הסכם לפי שיטה זו, לא יחול לגביו שום שינוי. עובד שבמקום עבודתו היה הסכם לפי שיטת שלוש שנים אחרונות, יחשבו בגין התקופה שעד 10/2003 את המשכורת הקובעת לפי שיטת שלוש שנים אחרונות והחל מ - 10/2003 ואילך ייחשבו את המשכורת הקובעת לפי שיטת הממוצעים .
  הערה: לשיטת ממוצע השכר בשלושת השנים האחרונות עדיפות גדולה בחישוב המשכורת הקובעת לפנסיה. עיקר הפגיעה תהיה בעובדים הצעירים שלפניהם עוד שנים רבות עד הפנסיה, שיחושבו בשיטת הממוצעים.

  עליית השכר הקובע תוגבל לעליה ריאלית של 2% לשנה החל מאוקטובר 2003 (ולא רטרואקטיבית ל-04/1996):
  -חישוב שיעור העליה בשכר יעשה בדיעבד בעת הפרישה.
  - אם יזוהה שכר שעלה על 2% לשנה, הוא יקנה זכויות מופחתות.
 4. דמי ניהול
  מקבלי פנסיות ומי שיקבל פנסיה בעתיד, ישלם דמי ניהול:
  משנת 2004 - 0.33% מהפנסיה
  משנת 2005 - 1.00% מהפנסיה
  משנת 2006 - 1.50% מהפנסיה
  משנת 2007 - 1.75% מהפנסיה

  גביית דמי הניהול תעשה גם על משיכת ערכי פדיון כסכומים חד פעמיים.

  תשלום קצבה נוספות לעליית שכר מעל 2% מעבר למדד
  הקצבה הנוספות תחושב לעמיתים שבתקופת חברותם גדל השכר המבוטח שלהם ביותר מ -2% מעל התפתחות האינפלציה בחישוב רב שנתי.
  הקצבה הנוספת תחושב על פי פרמטרים אקטואריים ,וכן יובא בחשבון כי על הכספים המזכים בקצבה הנוספת מייחסת הקרן ריבית מסובסדת בשיעור 5.57% מעל האינפלציה .
 5. תקנון אחיד
  יקבע תקנון אחיד לכל קרנות הפנסיה שבהסדר הרפורמה, אשר תחולתו תהיה מ - 10/2003. התקנון לא ייתן אפשרות לאפליה בין עמיתים ותיקבע הגדרה אחידה לזכאות לפנסיית נכות בקרן.
  • עדכון הפנסיה יחול אחת לשנתיים או בכל עת שיצברו 4.25% עליית מדד - לפי המוקדם. (במקום 5% ללא מינימום תקופה)
  • הגדרת אלמנת פנסיונר - מגורים משותפים לפחות שנתיים רצופות עד מועד הפטירה + במועד הפטירה גיל האלמנה הינו גיל קצבת הזקנה לנשים (כולל הדחיה)
  • פדיון זכויות ע"י שאירים "צעירים" - במידה וכל שאיריו של מבוטח או פנסיונר מעל גיל 18 הם יוכלו לבקש פדיון זכויות ולא פנסיה.
  • מועד תשלום הפנסיה יהיה ב-1 לחודש ולא ב-7 לחודש.
 6. מינוי מנהלים מורשים
  תקבע וועדה ציבורית מיוחדת אשר תפקידה יהיה לקבוע מנהלים מורשים מטעם האוצר לקרנות הגרעוניות. בנוסף למנהל מורשה תוקם גם מנהלה הכוללת שלושה חברים שתפקידם יהיה לבצע מהלכי ייעול והבראה בהווה ובעתיד.
 7. הנפקת אג"ח מיועדות והשקעות כספיות
  לקרנות הפנסיה הוותיקות, הונפקו אג"ח מיועדות בשיעור 93% מנכסי הקרנות, בריבית ריאלית של 5.56%. הנפקת האג"ח תופסק. ע"פ ההסדר החדש יהיו ההשקעות כדלקמן:
  • 30% מנכסי הקרנות יושקעו באג"ח מיועדות בריבית ריאלית של 4.8% .
  • 50% מנכסי הקרנות יושקעו באג"ח ממשלתי סחיר.
  • 13% מנכסי הקרנות יושקעו בנכסים בדרוג אשרי גבוה AA.
  • 7% מנכסי הקרנות יושקעו במסגרת השקעות חופשיות משתתפות ברווחים.
  הערות:
  לקרנות הפנסיה שבהסדר תוקם קרן בסך כ - 7 מיליארד ש"ח לטובת רשת ביטחון לתשואות הקרן מטעם המדינה של 4% ריאלית על השקעותיהם.

  לקרנות פנסיה וותיקות שאינן גרעוניות תמשך בשלב הנוכחי הנפקות אג"ח מיועד על 93% מהנכסים בריבית 5.56%.
 8. הקפאת זכויות
  במקרה של עזיבת עבודה ניתן להקפיא את הזכויות גם בלי וותק מינימלי. כאשר אין עזיבת עבודה צבירת הפנסיה נשארת כפי שהיא אולם התשלום יבוצע בגיל הפרישה החדש (67). הפנסיה המוקפאת תהיה צמודה למדד בלבד. על פנסיה מוקפאת יש הגנה חלקית למקרה מוות.
  כאשר לא מדובר בעזיבת עבודה יש צורך בוותק מינימלי של 10 שנים לצורך ביצוע הקפאה.
 9. קרנות הפנסיה המאוזנות אקטוארית
  כאמור הכללים החדשים לא יחולו על קרנות פנסיה וותיקות מאוזנות, בהן יוכלו החוסכים להמשיך וליהנות מתנאי הפנסיה המשופרים שהיו קיימים ערב השינוי.
  הוראות החוק ( תקנות מס הכנסה ), המוקפאות כיום, איפשרו לחוסכים בקרן פנסיה גירעונית, להפסיק את חברותם ולעבור לקרן פנסיה וותיקה מאוזנת. המעבר יכל להתבצע באחת משתי דרכים :
  1. הקפאת זכויות בקרן גירעונית והצטרפות לקרן מאוזנת מהיום.
  2. העברת הכספים ( ערכי פדיון ) מקרן גירעונית ורכישת זכויות רטרואקטיבית בקרן מאוזנת.
 10. הסכם "הפתק הזהוב"
  הסכם שנתן אפשרות לתוספת פנסיה לאלה שנפגעו בין שיטת הממוצעים לשיטת 3 שנים האחרונות - לאחר שבוטל - הוחזר עבור אלה שפרשו עד 30.09.03.

  דוגמא לחישוב פנסיה לפי התקנון האחיד
    שנה שכר מבוטח שכר ממוצע יחס שכר
  1 1976 1,500 ₪ 2,000 ₪ 0.7500
  2 1977 1,800 ₪ 2,060 ₪ 0.8738
  3 1978 2,000 ₪ 2,122 ₪ 0.9426
  4 1979 2,200 ₪ 2,185 ₪ 1.0067
  5 1980 2,400 ₪ 2,251 ₪ 1.0662
  6 1981 2,600 ₪ 2,319 ₪ 1.1214
  7 1982 2,800 ₪ 2,388 ₪ 1.1725
  8 1983 3,000 ₪ 2,460 ₪ 1.2196
  9 1984 3,200 ₪ 2,534 ₪ 1.2631
  10 1985 3,400 ₪ 2,610 ₪ 1.3029
  11 1986 4,000 ₪ 2,688 ₪ 1.4882
  12 1987 4,250 ₪ 2,768 ₪ 1.5351
  13 1988 4,500 ₪ 2,852 ₪ 1.5781
  14 1989 4,800 ₪ 2,937 ₪ 1.6343
  15 1990 5,100 ₪ 3,025 ₪ 1.6859
  16 1991 5,202 ₪ 3,086 ₪ 1.6859
  17 1992 5,306 ₪ 3,147 ₪ 1.6859
  18 1993 5,412 ₪ 3,210 ₪ 1.6859
  19 1994 5,520 ₪ 3,275 ₪ 1.6859
  20 1995 5,631 ₪ 3,340 ₪ 1.6859
  21 1996 5,743 ₪ 3,407 ₪ 1.6859
  22 1997 5,858 ₪ 3,475 ₪ 1.6859
  23 1998 5,858 ₪ 3,544 ₪ 1.6528
  24 1999 5,858 ₪ 3,615 ₪ 1.6204
  25 2000 5,858 ₪ 3,688 ₪ 1.5886
  26 2001 5,858 ₪ 3,688 ₪ 1.5886
  27 2002 5,858 ₪ 3,651 ₪ 1.6047
  28 2003 6,000 ₪ 3,700 ₪ 1.6216
  29 2004 6,000 ₪ 3,700 ₪ 1.6216
  30 2005 6,000 ₪ 3,700 ₪ 1.6216
  31 2006 6,100 ₪ 3,800 ₪ 1.6053
  32 2007 6,100 ₪ 3,800 ₪ 1.6053
  33 2008 6,100 ₪ 3,800 ₪ 1.6053
  34 2009 6,100 ₪ 3,800 ₪ 1.6053
  35 2010 6,100 ₪ 3,800 ₪ 1.6053
        סה"כ ממוצעים 51.3875
        ממוצע ממוצעים 1.4682134
        שכר קובע 5,579.21 ₪
        אחוז פנסיה 70%
  אם היה תמיד בשיטת הממוצעים פנסיה ראשונה 3,905.45 ₪
  אם היה בשיטת 3 שנים ועבר לממוצעים    
  28 שנים 56% 6,100 ₪   3,416.00 ₪
  7 שנים 14% 5,579 ₪   781.06 ₪
          4,197.06 ₪
  אם היה נשאר בשיטת 3 שנים 70%*6,100 4,270.00 ₪