פ.ד. פסגות

 

דיווח על עובד פורש - נהלים וטפסים חדשים במס הכנסה (161)

במהלך יוני 2006 פירסמה רשות המיסים נהלים חדשים לטיפול בעוזבי עבודה. במסגרת נהלים אלו נערך טופס 161 ( הודעת מעביד על תשלום מענק פרישה ) מחדש, ונוספה חובת דיווח גם מצד העובד הפורש.
עד כה התאפשר דיווח בנוהלים הישנים, אך באחרונה הודיעה רשות המיסים כי החל מיום 1.10.06 חובה להשתמש בטפסים החדשים בלבד.
להלן נעמוד על הטפסים והנוהלים החדשים.

 1. טופס 161 (הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד)

  צורת הטופס שונתה אך במהות נותרה חובת המילוי דומה לעבר. יחד עם זאת נוספו מספר פרטים עליהם חשוב לעמוד:

  1. נוספה הפרדה בין פרישה לגימלאות לפי חוק לבין עזיבת עבודה אחרת
  2. נוספו שדות למילוי תקופות עבודה בשיעורי משרה שונים ( המזכות בפטור יחסי להיקף המשרה )
  3. נוספו שדות ונדרש פירוט של הגורם המשלם את המענק או חלקו בפועל (קופת גמל, קרן פנסיה וכו' )
  4. נוספו שדות לפירוט מענק המשולם בשיעורים ( ולא בסכום אחד).
  בדברי ההסבר מובהר כי המעביד רשאי להורות למשלם נוסף אחד מה שיעור המס שעליו לשלם. בכל מקרה שיש יותר ממשלם אחד, העובד מחוייב לפנות לפקיד השומה לתאום מס

  הבהרה: הכוונה למשלם אחד מלבד המעביד עצמו. לפיכך, כאשר קיימות שתי קופות משלמות ללא תשלום של המעביד, העובד הפורש חייב לפנות לפקיד השומה.

  להנחיה זאת משמעות כבדה: בדרך כלל אין העובד בקי בזכויותיו ובבואו לתאום מס אצל פקיד שומה קרוב לודאי שינזק בדרך זו או אחרת - פקידי השומה אינם עוסקים ביעוץ.

  המלצתנו היא שעובד פורש כאמור יפנה לתאום מס רק לאחר פגישה עם סוכן הביטוח או יועץ פנסיוני , ובכל מקרה יגיע לתאום כשבידיו 'רצפט' בכתב של פרטי התאום המבוקש.

  כל זאת אם מילא העובד טופס 161א ( להלן) וחתם על ההצהרה המצורפת. אם לא עשה כך, חובה על המעביד לנכות מס במקור על פי התקנות. (לחילופין חובה זאת מוטלת על קופת/ות הגמל), בלי קשר לזכות העובד לפטור. במקרה כזה יאלץ העובד לפנות לפקיד השומה כדי לקבל חזרה את עודף המס שנוכה לו.
  לפיכך, חשוב ביותר להקפיד על כך שהעובד ימלא ויחתום על ההצהרה שבטופס 161א.

 2. טופס 161א

  כאמור, מ - 1.10.06 גם העובד נדרש למלא טופס (שמספרו כבכותרת) וכותרתו
  " הודעת עובד עקב פרישה מעבודה".

  הטופס מאוד לא ידידותי לעובד הפורש אשר יש לו מה לדווח ואיננו 'נורא' לעובד 'רגיל'.
  העובד נדרש לפרט אם עבד במקביל לעבודתו אצל המעביד שממנו הוא פורש אצל מעביד אחר, וכן אם היוון קצבאות במועד כלשהו בעבר.
  בהמשך הטופס מתבקש העובד לפרט את כוונותיו באשר לתאום המס לרגל העזיבה, וחלק זה בטופס יכול בהחלט להוות את ה'רצפט' אותו הזכרנו קודם.

  כאמור, הטופס סבוך למדי וכדאי לשים לב :

  1. הטופס מיועד הן לפורש לגימלאות והן לעוזב עבודה, ומבחינה זאת עלול להטעות, כיוון שהעובד נדרש לבחור בין פטור על הקצבה למענק פטור, אפשרות שאינה רלוונטית לעוזב עבודה שלא פורש לגימלאות.
  2. בבקשת יעוד קיצבה נדרש העובד לפרט את הצבירה עד ינואר 2000 ולאחריה - פרט שלא כל הקופות לקיצבה ערוכות לספק ברמת מהימנות נאותה, ומה שהופך את מילוי הטופס ע"י העובד לבדו למשימה בלתי אפשרית.

  ההצהרה בסוף הטופס היא בבחינת לעג לרש : העובד נדרש לחתום על הצהרה שהבין את כל האמור בטופס, וכי ידוע לו שהוא צפוי לעונשים אם ישמיט פרט מן הפרטים המנויים בטופס.
  עובד ישר עם עצמו לא יחתום על הצהרה כזאת, אולם אם לא יחתום עליה לכאורה תשלל זכאותו לפטור על פי סעיף 9 לפקודת מס הכנסה.

  הגם שאנו סבורים שטופס זה ילך ויתנוון כבלתי ישים במשך הזמן, לפחות בתקופה הקרובה צפויה הקפדה יתרה על מילויו. המלצתנו לעשות זאת עם עזרה של אנשי מקצוע ולא לבד, ובכל מקרה לא לשכוח חלק זה מהטפסים שהעובד נדרש להגיש עם עזיבת העבודה.

 3. טפסים נוספים

  1. טופס 161ב הוא הודעת המוטבים למס הכנסה במקרה שהעזיבה היא כתוצאה ממקרה מוות, והוא במקום טופס 161א במקרה כזה.
  2. אם העובד מבקש פריסת מס, יש לעשות זאת על גבי טופס נפרד ומיוחד לכך ללא קשר לטפסי ה- 161 שהזכרנו עד כה (מספרו 116ג).

  את הטפסים ניתן למצוא באתר.