פ.ד. פסגות

 

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה - שינויים במיסוי הפנסיוני 2012

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה ושינויים נלווים בתקנות קופות הגמל, נכנסו לתוקף החל משנת המס 2012 ומשנים את המצב הקיים בשני תחומים עיקריים:

א. מיסוי קצבאות
  • פטור רחב יותר לקצבאות שארים.
  • הגדלת הפטור לקצבה בגיל פרישה.
  • הגדלת הפטור בגין קצבה מוכרת.
  • מתן אפשרות לפריסת הפרשי קצבה לשנים שבשלהן שולמו.
  • מתכונת חדשה של חישוב מענקי פרישה קודמים המאפשרת הקטנת נטל המס.
  • קביעת מתכונת חישובית חדשה להיוון קצבה.

ב. בעלי שליטה

הגדלה משמעותית של תקרות ההפקדה לבעלי שליטה כולל אפשרות לתשלום קצבה לאחר פרישה.

הגדלת התקרות מאפשרת בניית מודלים חדשים להפקדה עבור בעל שליטה.

כמו כן בוצע תיקון לנושא כספי פיצויים, על פיו ניתן, לאחר התחשבנות מס, להשאיר את הכספים בקופה או בפוליסה , ללא שאיבדו את מעמדם כחיסכון נזיל.

ראה פירוט התיקון